Med lite distans till Vänsterpartiets kongress, och efter DÅK och VAK, tänkte jag avge lite personliga reflektioner. Som ni märkt har jag inte för vana att kommentera interna möten men kongress och årskonferenser är offentliga enligt stadgan så här finns mer spelrum.

Kongressen var som kongresser är. Allt är stort och viktigt i nuet och sen har en glömt vad som blev resultatet till nästa votering. Rent personligt blev jag placerad på plats 28 på EU-parlamentslistan. Det är alltså möjligt att kryssa mig, som enda halläning på listan. Gör inte det. Rösta upppifrån. Däremot kom jag inte med i valberedningen som jag var nominerad (men inte föreslagen) till. Det blir säkert en jättebra valberedning ändå. Lite synd dock att V Halland enbart är representerade nationellt med en person i revisionen.

Två beslut reserverade jag mig mot under kongressen. Först beslutet att inte skriva in något om övervakningssamhället och FRA i valuttalandet. Ett dokument som ska ligga till grund för valplattform senare. Vi får hoppas på att det kommer med lite skrivningar om det då. För det är ett väldigt viktigt perspektiv som dessutom nämns som strategisk huvudlinje i partiprogrammet.

Det andra beslutet jag reserverade mig mot var det mot att inte bifalla överklagan av uteslutningen av Markus Allard. Såhär skrev jag:
Continue reading »

 

I fyra år har jag hållt första-maj-tal i Falkenberg. I Falkenberg brukar vi ha flera lokala talare som tar upp olika ämnen. Nu har jag lyckats få fram en film även på årets tal. Så här nedan kommer på video alla mina tal de senaste åren. De är inte professionellt filmade, det får ni stå ut med.

 

Jag vill i det här inlägget lyfta frågan om grundläggande fri- och rättigheter. I det här fallet rätten att inte övervakas. Sverige har de senaste åren krafigt utökat statens möjlighet att övervaka invånarna. Genom FRA-lagen, Ipred och datalagringsdirektivet har vi mer eller mindre avskaffat brevhemligheten. All vår elektroniska kommunikation kan övervakas och sociogram kan enkelt skapas. FRA:s avslöjade när koppling till USA:s NSA gör det hela än värre. Genom Swift förs alla våra banktransaktioner över till USA.
Om vi inte samlade in uppgifter så går det inte att skicka dem vidare. Uppgifter som inte finns går inte att missbruka. Det här är inte en sakfråga. Det är en grundläggade fråga som dessutom är en av Vänsterpartiets strategiska huvudfrågor enligt partiprogrammet.
Partiprogrammet avslutas nu med texten:

Surveillance_cameras

“Försvara grundläggande fri- och rättigheter!
Särskild terroristlagstiftning skall avvisas – våldsbrott skall lagföras inom ordinarie rättsramar. Principen om att människor skall anses oskyldiga tills motsatsen är bevisad måste lyftas fram som avgörande för ett fungerande rättsväsende. Politiskt motiverade organisationsförbud avvisas bestämt. Tortyrförbudet skall vara absolut och Sverige under inga omständigheter medverka till att människor riskerar att avvisas till tortyr eller annan omänsklig behandling. Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Växande övervakning och registrering skall motverkas. Utgångspunkten vid krav på nya register eller övervakningsmöjligheter måste vara att informationen riskerar att användas på ett felaktigt sätt. Onödiga eller föråldrade register bör upplösas och de registrerade underrättas. Det ska finnas ett effektivt, oberoende system för att kontrollera polis och militär, det vill säga de yrkesgrupper som har rätt att utöva våld.”

Det finns till kongressen två motioner på valuttalandet inför riksdagsvalet, bägge av mig. (Förutsatt att sökfunktionen fungerar som den ska, pdf-dokumentet verkar inte vara korrekt kodat.) Att vi inte tar upp centrala huvudlinjer i valuttalandet är inte bra. Det gör att frågor, och förhållningssätt, vi demokratiskt fastslagit som centrala inte ges uttrymme.

Att bifalla B59s första att-sats är en liten vinst. Den för in en mening: “Vi kommer riva upp de senaste årens integritetskränkande lagar som FRA-lagen.” i stycke nitton.

I övrigt har kongressen att bifalla motion B92. B92 vill återremittera hela dokumentet, då perspektivet från ovan saknas. Det står tydligt i brödtexten att det vore bättre om PS bakade in perspektivet i uttalandet. Men PS väljer att se på våra grundläggande rättigheter som en sakfråga. Skäms.

Jag kommer yrka för bifall på B92 och därmed en återremittering av hela dokumentet. Grundläggande fri- och rättigheter är inget vi kan prioritera bort.

 

Det är snart kongress. För att underlätta både för mig som ombud och för andra ombud brukar jag titta på föreslagna från valberedningen och se vilka motioner de ligger bakom. Det blir inte helt rättvisande då de som redan nu är valda till olika poster inte i lika hög grad behöver motionera om sina synpunkter. Vidare tas en del motioner av distrikt eller föreningar och då är det inte säkert att personen bakom finns namngiven, men det är ett försök att underlätta. Det kan allstå tolkas som att de som inte har några motioner i eget namn är bättre på att förankra sina åsikter, eller att de kommer från en mer välfungerande partiförening. I några fall kommer jag också att skriva om jag håller med i motionen, eller reservationen. Många beskrivningar av motionerna är förenklingar för att det ska vara lättare att komma ihåg vilken motion det är.

Formmässigt så har kopierat in listorna från dokumentet, söker på namnet i motionslistan och i svarslistan, för att se eventuella reservationer, och skriver vilka det är. Med reservation för fel. I nuläget är inte övriga kandidater till EU-listan med. Får se om jag orkar lägga till dem senare.
Continue reading »

 

Author: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:JebulonVänsterpartiet har snart kongress och då är det massor av motioner som ska behandlas. I det här inlägget tänkte jag föra lite debatt kring de motioner som kommit in kring stadgarna. Alla orginaltexter som hänvisas till finns på Vänsterpartiets kongressida

Det som förs fram är mina åsikter innan kongressen. Det är möjligt att debatten på kongressen får mig att ändra mig. Totalt rör det sig om 34 motioner. De flesta kommenteras kort och några får en längre kommentar.

D1 Om att minska partistyrelsens (PS) storlek. Här vill jag istället bifalla motionen. Jag tror att om PS storlek minskar kommer PS kollektiva ledarskap att bli tydligare.

D2, D3, D4, D5 vill alla ha två ordförande i V. Det är jag mot och kommer således rösta för PS avslagsyrkande. Samtidigt skriver dock PS att det finns en praxis som gör gällande att det är ok att ha två ordförande på lokalförenings- och distriktsnivå. Jag menar att stadgarna inte alls gör gällande att det ska vara tillåtet och kommer inför nästa kongressen, om jag minns, lägga en motion om att förtydliga stadgan på den punkten.

D6, D7, D8 vill på ett eller annat sätt avslå eller bordlägga förslaget om att ändra kongresstrukturen som PS lagt. Jag tror på det nya systemet. Samtidigt är jag medveten om att det är en stor förändring som inte har diksuterats mycket inom partiet. Jag kommer därför att rösta för reservationen av Ana Rubin, Martina Nilsson och Henrik Holmqvist Dinamarca om bifall på D7 som vill ha tid för eftertanke och utredning samt att förslaget bordläggs till kongress 2016. Det innebär dessutom inget tidsmässigt hinder för organisationen. Det enda som påverkas är att valberedningen eventuellt måste lägga ett förslag anpassat för 2 år och ett för 4 år vid nästa kongress.

D9, D10. PS argumentation håller. Likaså D11, D12, D13 och D14. Särskilt om stadgeändringar bordläggs till nästa kongress.

D15 är däremot viktig. Det är en av de stadgemotioner jag varit med om att lägga. Det handlar om alkoholfri verksamhet inom partiet. Här är PS helt ute och cyklar. Det finns en reservation från Rossana Dinamarca och Ida Legnemark.
PS menar att det vore en alltför restriktiv hållning kring alkohol att inte sälja alkohol i samband med fester efter en DÅK eller att det ska vara otillåtet att ha en debatt på en pub där det säljs öl. De menar också att alkoholfrihet skulle vara svårt att upprätthålla.
Jag menar att PS inte svarat på vad som anförs i motionen. Vi kan som parti inte ha koll på alla medlemmars alkoholhistoria. Vi kan inte veta vilka som har haft alkoholproblem tidigare, eller som har det i nutid. Vi kan inte veta vilka som väljer att inte närvara vid en aktivitet för att det kommer att finnas alkohol där.
Allt annat än ett totalt alkoholförbud för partiets verksamhet är en alltför liberal hållning. Nykterhet ska inte vara ett krav för medlemsskap eller uppdrag, däremot ska aldig partiorganisationen uppmana till drickande eller ordna tillställningar där det dricks. Lite samma hållning som religion.

PS skriver också att ett alkoholförbud skulle vara svårt att upprätthålla. Vad säger att en dylik stadga skulle vara svårare att upprätthålla än andra. Vi har kongressbeslut på att partiets verksamhet ska ha vegetariskt som standard. Det är inte en stadga men följs ändå hyfsat. Ett stadgeförbud är hårdare. Att servera, dricka, bjuda på, se till att det till försäljning finns, eller på annat sätt tillgängliggöra, alkohol är då att anses som stadgebrott och något som allvarligt skadar partiet och grund för uteslutning.
Alkonormen ska motverkas. Bifall motion D15.

D16 lyfter en fråga jag tidigare blivit övertygad om riktigheten av. Det bör inte vara mötesordförande som har avgörande röst utan, om någon, ordförande i den instans som har möte. Lokalföreningsordförande i lokalförening etc. BIfall D16.

D17 är inne på en viktig fråga men missar i min mening målet. PS argumentation håller. Däremot kan man fundera på att man inte ska kunna vara anställd av en styrelse en sitter i. Men en sådan motion lämnade vi inte in i år.

D18. Jag har rätt, det har PS insett. Bifall.

D19 rör dubbla medlemsskap. Det kan man ha om man är medlem i både en branschförening och en geografisk förening. Jag menar att om man ska ha en dylik ordning, vilket vi nu bestämt, så ska inte medlemsskapet begränsas. Inflytande på exv kommunpolitik ska inte minskas för att man är aktiv på sin arbetsplats. PS förslag gör det inte tydligare utan kvarhåller att en bara får rösta i en förening och dessutom att en bara får kandidera till vissa poster i en av föreningarna. Jag vill bifalla första att-satsen i motionen och avslå såväl PS svar som den andra att-satsen.

D20. Heja PS.

D21. En stadgebugg till, jag ser inte att PS ändring inte duger.

D22. Heja VSF. Vill minnas att vi hade en dylik motion för några kongresser sedan som inte gick igenom. Bra att den nu föreslås gå igenom.

D23. Ps svar håller.

D24 är en motion som jag ligger bakom. Den handlar om att kongressombudsmandaten ska fördelas annorlunda mellan distrikten. PS vill avslå.
Det är möjligt att PS har rätt, jag är inte övertygad, med nuvarande system för kongressombudsval ger det en skum situation. Viktigt är dock slutet på PS svar: “Partistyrelsen menar att det är en viktig demokratisk princip att allas röster är i princip lika mycket värda. Medlemmarnas inflytande i partiet ska inte vara beroende av om man är medlem i ett litet eller ett stort distrikt.” Minns den när vi kommer till D29.

D25, D26, D27, D28. Kring D25 och några följande motioner har det inkommit en rättelse kring att PS hänvisar till en felaktig stadgeparagraf. Alla berör kongressombudsvalet och hur det ska gå till. PS föreslår att PS ska få i uppgift att se över valordningen för val om kongressombud. Det uppdraget har de varje kongressperiod då de inför varje kongress ska anta en valordning. Jag har tidigare kritiserat valordningen på exv posten kongressombudsvalsordningsformalia.
Motionerna D25–27 föreslår olika stadgeformuleringar kring hur det hela kan lösas. D28 att PS ska återkomma med stadgeformulering till nästa kongress.
Jag vill bifall D29 och därför inte skriva in något av förslagen från D25–27. Däremot är det bra med en utredning varvid PS svar är rimligt, och likasa D28 om att PS ska föreslå stadgeskrivning om valordning. Det är inte rimligt att en så viktig organisatorisk fråga ligger i PS händer. Det ger möjlighet till “kuppande”, något som bör undvikas. PS svar till D28 är också felaktigt och inte rättat.

Sen kommer vi till den fantastiska D29. Den är skriven av mig och andra har skrivit på. Kom nu ihåg att PS har föreslagit att man ska utreda valordningen och att man tidigare sagt: “Partistyrelsen menar att det är en viktig demokratisk princip att allas röster är i princip lika mycket värda. Medlemmarnas inflytande i partiet ska inte vara beroende av om man är medlem i ett litet eller ett stort distrikt.”
Motionen vill att PS ska undersöka ett annat namngivet valsystem för kongressombudsval och om PS finner det bra återkomma med förslag på ändring av kongressombudsvalssystemet.
I grund borde det inte vara konstigt att PS svarar, vi har ändå tänkt att göra en utredning så vi kan titta på det här också. Det har de inte valt att göra, istället har de svarat på ett sätt jag inte finner nöjaktigt. Den här motionen är viktig för mig så jag tänker gå genom PS svar ordentligt.
Med risk att verka småaktig, men redan i första meningen i svaret missleder PS kongressombuden då missar den viktiga detaljen att det bara är om PS finner lämpligt som förslag ska läggas.
Sen skriver PS att motionen avslogs, i annan form, förra kongressen. Det är sant, men det är irrelevant. Motionen diskuterades inte på kongressen. Den utreddes inte utan gavs ett ungefär lika dåligt svar som i år. Att den då avslogs är inte konstigt.
Därefter håller PS med om att nuvarande system har problem. Man håller med om att de risker som påpekas i motionen finns men säger sig veta att de riskerna inte inträffat. Vad de bygger det på framgår inte. Vi kan inte veta om stora minoriteter inte representerats på kongress.
Jag håller med PS om att det, mig veterligen, inte finns tydliga fraktioner eller block kring åsiktsskillnader, men det finns för alla extra viktiga åsikter eller uppfattningar som gör att de hellre ser andra som ombud.
PS skriver sedan att vi påtalat de problem som är länkade i inlägget ovan. På detta ger man i övrigt ingen kommentar mer än att man tagit fram ett nytt system för två år sedan som ska undvika de problem som vi påtalat är problem med det nuvarande “nya” systemet.
Sen kommer den kanske galnaste delen av PS svar. PS skriver att man en gång funderade över Borda Count-systemet för kongressombudsval. Det är lite som att säga: “Jasså ni vill ersätta kapitalismen med socialism, nåja, vi funderade på att ersätta kapitalismen med fascism men folk protesterade så vi lät bli.” Borda är inte i närheten av STV.
PS avslutar med att säga, “jo vi kanske borde se över det här, det har vi föreslagit i andra svar, därför avslår vi den här.”
Det är inte en besvarad, som i korthet hade betytt: “ok då, vi kollar väl på det här när vi ändå gör utvärderingen”. Istället är det ett avslag. Vi kommer att utreda, men vi kommer på inga villkor att titta åt det håll du pekar. Det är fegt.
Vi har ett trasigt system, jag ett förslag på en lösning som är bra och enkel och dessutom mer demokratisk. Då får vi åtminstone titta på det.
Ni kommer ihåg vad PS svarade innan: “Partistyrelsen menar att det är en viktig demokratisk princip att allas röster är i princip lika mycket värda. Medlemmarnas inflytande i partiet ska inte vara beroende av om man är medlem i ett litet eller ett stort distrikt.”
I nuläget har man olika inflytande om man tillhör ett stort eller litet distrikt. 100 medlemmar i Halland, med liknande åsikter, ger 4 ombud på kongressen. 100 medlemmar i Stockholm ger inga ombud alls. Så vill en få in nya idéer har man större möjligheter i ett litet distrikt. Antalet röster varje medlem har varierar utifrån hur många medlemmar distriktet har. Jag vill att varje medlem ska ha en röst. För att motverka skumma konsekvenser av att bara köra “rösta på en och flest röster blir vald” så finns det bra system. Använd dem!

På D30 är PS för mesig. Bifall på reservationen. Den är bättre.

D31, D32 håller PS svar.

D33 är lite spännande. Den berör att PS ska utreda hur vi ska välja på ett vettigt sätt gällande könskvotering. Det kan bli ett spännande arbete. I första läsningen satte jag avslag på den här, i andra läsningen bifall. Jag vet inte varför jag ändrat mig men det har jag. Om inte annat kan PS tvingas diskutera en modifierad variant av Schulze-metoden som jag tror är lämplig vid vallistesammansättning och som valberedningen i V Halland använda vid provvalet.

Slutligen D34. PS håller.

 

Det här är ett inlägg gällande valordningen för kongressombudsvalet i Vänsterpartiet. Det syftar till att framlägga de problem som finns med nuvarande ordning inom systemet. Jag är i grunden för ett annat system, la en motion om det till förra kongressen och kommer att lägga en liknande motion i år. Men, det är inlägget rör problem inom nuvarande system som skulle kunna rättas till inom nuvarande system.

Det finns vissa stadgebestämmelser som behöver vara med i resonemanget innan vi kommer till valordningen. Det är främst §§22 och 23 som är aktulla för det här inlägget.

§ 22. Vid personval krävs för att bli vald mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. Om inte tillräckligt antal kandidater uppnår detta röstetal företas omval mellan de ej valda som fått flest röster. I omvalet deltar högst dubbelt så många kandidater som skall väljas. De som i omvalet fått flest röster förklaras valda.

§ 23. Antalet suppleanter får inte vara större än antalet ordinarie ledamöter. Den ordning i vilken suppleanter inträder istället för ordinarie ledamot fastställs i enlighet med röstetalen. Vid lika röstetal fastställs ordningen genom lottning. Om suppleanter väljs med acklamation fastställs ordningen genom särskilt beslut eller genom lottning.

Det jag fokuserar på i det här inlägget är valordningen för postomröstning.

“Valordning för val med poströstning

1. De som nomineras som ombud ska tillfrågas av valberedningen om de kandiderar till ordinarie ombud eller till suppleant eller till både ordinarie och suppleant.

2. Valberedningens förslag och övriga nominerade sätts upp på två valsedlar, en för ordinarie ombud och en för ersättare. Föreslagna till ordinarie ombud sätts upp i bokstavsordning, föreslagna till suppleanter sätts upp i den ordning valberedningen föreslår. För varje namn ska anges om han eller hon kandiderar till ordinarie ombud eller suppleant eller både och.

3. Nominerade som kandiderar till båda uppdragen sätts upp på båda valsedlarna, övriga på respektive valsedel.

4. De röstande stryker de namn de inte vill rösta på. En giltig valsedel skall innehålla maximalt det antal ostrukna namn som ska väljas.

5. Om någon blir vald till både ordinarie ombud och suppelant betraktas denne vald som ordinarie ombud. Rösterna på denna person på valsedeln för suppleanter betraktas som obefintliga. (dubbelvalsavveckling).

6. De röster som vid dubbelvalsavveckling betraktas som obefintliga (punkt 5 ovan) påverkar inte antalet giltiga röster i detta val.

7. Suppelanterna träder in i röstetalsordning. Om två eller flera kandidater har samma röstetal träder de in i den ordning valberedningen föreslagit. Denna ordning ska framgå av valsedeln. Har inte valberedningen föreslagit någon inträdesordning lottas ordningen.

Låt oss för argumentationens skull utgå från att vi ska välja 4 ombud och 4 suppelanter, samt att vi har 12 personer att välja bland. Låt oss också namnge dem ¤1 – ¤12 och anta att alla ställer upp i bägge valen. För enkelhetens skull har vi 100 röstande. Det krävs således 51 röster för att bli vald. För att inte komplicera ytterligare struntar jag här i stadgan om könskvotering då den inte är intressant för resonemanget, men möjligen gör det hela ännu konstigare.

I ett val vid fysiskt möte kan man komma upp i fyra valomgångar. En första omgång för val av ordinarie. En andra valomgång för val av ordinarie, om inte tillräckligt många fått tillräckligt många röster i första valomgången, i vilken enbart dubbelt så många som ska väljas deltar. Därefter detsamma med suppleantvalt.

Tanken är att det med poströstningssystemet ska räcka med max två omgångar då bägge valen sker samtidigt. Men det är inte självklart.

Låt oss se på några exempel.
Om vi i första omgången väljer ¤1 och ¤2 till ordinarie och ¤3 och ¤4 till suppleanter. Då ska vi ha en andra valomgång i bägge valen. Men om ¤3 och ¤4 är bland de som fått högst röstetal i första omgångens ordinarieval ska dessa vara med bland kandidaterna i andra omgångens ordinarieval. Samtidigt har vi då 4 kandidater till de två kvarvarande platserna i suppleantvalet. Eftersom det är andra valomgången krävs inte hälften av rösterna, vilket gör att, om ¤3 och ¤4 blir valda till ordinarie, vi antingen får anse samtliga 4 kandidater till suppleantplatserna valda eller ha en tredje röstomgång för att välja ytterligare två suppleanter, i det vi antar att vi i andra valomgången bara utser två suppleanter enligt plan, bland de som i första omgången är bland de sex främsta i suppleantvalen.
Den situationen berörs inte i PS valordning.

Ytterligare ett exempel. Låt oss anta att det i valkåren, och bland kandidaterna finns tydliga uppdelningar. Låt oss säga att ¤9 till ¤12 är en intern opposition som anser att partiet ska samarbeta med Folkpartiet (ett exempel, det finns mig veterligen ingen sådan del i Vänsterpartiet) och att 20 av de röstande håller med. Låt oss vidare anta att det i första valomgången blir så att samma personer väljs till ombud som till suppleanter, ¤1 – ¤2. Det är nämligen inte orimligt att anta att de röstande röstar på samma personer i bägge valen i syfte att kunna försäkra sig om att den kandidat de önskar blir valda. Rent hypotetiskt och för tydlighetens skull skulle då röstsiffrorna kunna se ut enligt följande
¤1 o80 s80
¤2 o80 s80
¤3 o45 s45
¤4 o45 s45
¤5 o17 s17
¤6 o18 s18
¤7 o17 s17
¤8 o18 s18
¤9 o20 s20
¤10 o20 s20
¤11 o20 s20
¤12 o20 s20

Det skulle innebära att ¤1 och ¤2 är valda till ombud i första omgången. Att möjliga att rösta på i andra omgången är ¤3, ¤4, ¤9 och ¤10 (hur man gör när det är lika inför andra omgången är inte fastställt mig veterligen), av vilka ¤3 och ¤4 kommer bli valda. Att det i suppleantvalet, där en majoritet av rösterna inte krävs, finns ¤3, ¤4 (vilka blir valda till ordinarie), ¤9 – ¤12, ¤6 och ¤8 att välja bland. Då kommer resultatet där bli, förutsatt att ingen byter åsikt, att ¤6, ¤8 och två av ¤9–¤12 blir valda till suppleanter. Detta trots att en minoritet av de röstande vill ha ¤9–¤12.
Hade valet istället gjorts i 4 omgångar hade ¤1–¤8 blivit valda.
(Jag är av åsikten att kongressombuden ska vara åsiktsproportionella mot de röstande, så att om 25% av medlemmarna har en åsikt bör också 25% av ombuden ha det, men så fungerar inte systemet idag. Men det i ett senare inlägg.)

Att genomföra två val samtidigt kan sålunda påverka röstutgången.
De här problemen har inte kommenterats av PS i valordningen. Åtminstone det första exemplet hände på riktigt vid förra kongressen.

Poströstning i sig är dock positivt då det ger alla möjlighet att delta. Det är inte kopplat till fysisk plats eller viss (särskilt) begränsad tid som ett gemensamt medlemsmöte kan vara.

En lösning på ovanstående problem vore att bifalla den motion jag kommer att lägga om STV-val vid kongressombudsvalet. Men mer om den i ett senare inlägg.

I övrigt. Har kongressuppleanter yttranderätt på kongressen? Enligt “§ 24. Suppleant i styrelse eller annat organ har endast rösträtt vid tjänstgöring i ordinarie ledamots ställe. I övrigt har suppleant samma rättigheter som ordinarie ledamot och kallas till alla möten.” borde det vara så om det inte finns annan bestämmelse som motsäger detta. Dylik har jag inte funnit. Någon som har ett klargörande?

 

Alldeles för länge sedan jag skrev något här men nu har jag en plan igen. Det är nämligen bara drygt 600 dagar till det är dags för val igen. Och innan valet, jag talar nu om riksdag, region och kommun, inte om EU, ska det fastställas listor i partiet. Eftersom jag har ambitionen att ställa upp i valet för att stå på listor så är det rimligt att klargöra hur ställer mig i en rad frågor. Det kommer jag göra i en rad inlägg framöver. För ska val till listor gå bra till så krävs det ju en del insyn i hur kandidater tänker och tycker. Finns det en särskild fråga som det finns önskemål om att jag ska behandla så går det bra att komma med förslag i kommentarerna.
De frågor som jag väljer att behandla ska inte ses som en programförklaring på något sätt. Det är däremot frågor som jag har funderat kring och inte nödvändigtvis ligger i partiets mittfåra. En hel del viktiga frågor kommer jag inte behandla, främst för att jag däri ligger väldigt nära partiet och att det också är aktivt i de frågorna. Det är vad som skiljer ut som är det intressanta.

Vidare har jag förstått att det finns elever som tittar in här ibland. Det är svårt att frångå när alla elever har datorer. Men jag hoppas att de som vill diskutera gör det utanför lektionstid. Skolan går inte ut på att diskutera vad jag tycker.

 

Jag har köpt en ny dator. Det gör att allt gammalt förs över och att jag upptäcker gamla filer i processen. Bland annat har jag hittat en text jag skrev precis hemkommen från demonstrationerna i Göteborg juli 2001. En text skriven för ett forum jag frekventerade på den tiden. Det är ett tidsdokument ofärgat av senare analyser. Det är också ett dokument ofärgat av mediebilden då det skrevs väldigt nära inpå hemkomsten och jag inte hade tillgång till media under demonstrationsdagarna. Dokumentet är skrivet för de som hängde på studentkårens forum sommaren 2001.

God morgon

Efter att ha läst alla andra inlägg som dels är osakliga men mest bestörta skulle jag vilja ge en syn som inte har synts i media. En syn från mig, som var i Göteborg i de lagliga fredliga demonstrationer som samlade över 20 000 personer. Jag kommer att beskriva vad jag varit med om i Göteborg under de dagar jag varit där. Först därefter kommer jag gå in och bedöma/kritisera det som hänt. Detta kommer att ta några inlägg så var god att vänta med att svara om du ser att texten inte är färdigskriven. Detta givetvis bara under en kortare tid då allt skrivs. Anledningen till att jag börjar ett nytt inlägg är att de andra redan är fullklottrade med annat och att jag hoppas att detta kommer att bli en gnutta mer konstruktivt. Innan ni börjar klanka på mig kan jag också säga att de största lagbrotten jag genomförde i Gbg var att gå mot röd gubbe samt att sätta upp klistermärken på lyktstolpar. Det kan hända att jag har misstagit mig på vissa tidsperspektiv. En sak kan ha hänt innan en annan. Detta är dock bara marginellt och påverkar inte den historia jag härmed förtäljer.

Jag kom till Gbg på onsdag lunch. En ur er synvinkel en ointressant dag då jag denna dag mest sysslade med att uppdatera ett av Ung Vänster Gbgs flygblad samt att fixa med banderoller (på vilka det stod “Eu ut ur Sverige” samt “Hur coolt är EMU – inte så jävla” m m). Sov gjorde jag på ett kollektiv ute i Kortedala under natten till torsdagen.

På torsdagen åkte min delegation (som bestod av ungefär 40 Ung Vänstrare från Halland) till Ung Vänster Gbgs lokal (hädanefter kallad expen) med packning då vi senare skulle bo på ett annat ställe. Väl där hör vi att polisen omringat Whitfeldtska (stavning?) varför vi lugnt och sansat begav oss däråt. På vägen möter vi en demonstration med Irans kommunistiska parti på drygt 1000 personer som helt fredligt och lagligt hade ett demonstrationståg för att visa sitt missnöje med regimen i Iran. Väl vid Whitfeldtska sätter vi oss på gräsmattan utanför och försöker få reda på vad som har hänt. Detta är alltså runt 11-12. Enligt de uppgifter vi lyckas att frambringa genom personer som talat med den kravallpolis till häst som finns på platsen så är det oklart varför polisen är där. De poliser som finns på platsen har inte fått några som helst uppgifter om varför de är på platsen. Vid denna tidpunkt så sitter det ett rätt bra gäng utspritt på gräsplanen framför Whitfeldtska men det är en lugn om än något spänd stämning. Vi misstänker att om det mot förmodan skulle hända något skulle det ske på en annan del av skolan än den som alla samlats på så vi skickar iväg 3 personer med två videokameror för att hålla koll på vad som händer på andra sidan av skolan. Vi sitter kvar och väntar på att ingenting händer. Efter ett tag så ringer de personer som har videokameran och säger att de ha på film när högsta polisbefäl på platsen säger (citat från minnet) “Ok, om det blir bråk är det bara att fälla ner visiren och börja banka”. Efter detta bestämmer vi oss för att försöka ta oss runt skolan för att kunna observera vad som händer då vittnen kan vara bra att ha. Vi tar oss runt, till en annan del än den videofilmarna är på, och sätter oss i en slänt och ser på ett dussin kravallpoliser som står runt skolan medan containrar sätts i en ring runt skolan. Efter ett tag ser vi hur en buss, som vi skarp misstänkte var för bortforsling av gripna, kör in på området från den väg vi sitter vid.
Vi bestämmer oss snabbt för att sätta oss på vägen för att förhindra att andra arrestbussar kör in. Betänk att vid det här laget så visste vi inte riktigt vilka som var på skolan, inte heller gick det att få reda på varför skolan var avstängd. Vi satte oss ner precis framför polisavspärrningarna och hindrade således ingen trafik förutom den som eventuellt skulle till skolan (det kom senare inte heller någon mer sådan trafik den vägen). Detta gick lugnt och fredligt till. Genom megafonkontakt med några av de inspärrade fick de ett av våra mobilnummer vilket ledde till att vi kunde ge deras syn inifrån på vad som hände. Något som delvis citerades i Aftonbladet tror jag det var. Detta skedde alltså på en annan sida än den där det fanns mycket folk. Efter ett tag blev vi trötta och ringde expen och såg till att de skickade upp lite mat så vi inte svalt. Detta efter att vi relativt förgäves också försökt organisera, via distans, en blockad också på den gatan där lastbilarna med containrarna körde in. Ett tag efter maten så lämnade en grupp oss för att bege sig till ett ledningsgruppsmöte inför demonstrationen på fredagen, kommer till den senare. Detta ungefär samtidigt som en del folk börjar släppas från skolan. Personer som enligt dem själva från den stund de insåg att de var inringade, ca 4-5 timmar tidigare, försökt att få lämna skolan. Detta genom att ta med all sin packning och säga till polisen att de gänra fick genomsöka den, visitera dem osv. Detta förvägrades de. Efter att den grupp som skulle till mötet gått fortsatte vi andra att blockera vägen.
Strax efter detta, fick vi senare reda på, delvis samtidigt reda på via mobil, så började det lite småbråk mellan personer på “framsidan” och poliser på framsidan. Enligt den uppgift vi fick (och som jag senare inte fått dementerad) genom att polisen gjorde ett framryck med hästar varpå folk skingrades och börja de skrika osv. Samtidigt som detta skre på framsidan sjunger vi barnvisor för polisen på “baksidan”. Bl a gör en kravallpolis rörelser till Imse Vimse Spindel. Tyvärr ville de inte smaka på vår goda Daimtårta som vi fick av två fulla personer på en spårvagn för att vi var så trevliga. Vi fick bl a sjunga den blomstertid… i brittisk radio. När vi såg att fler började släppas genom den minimala öppning mellan containrarna som fanns och det började bli dags att bege sig till antiBushdemonstrationen begav vi oss ifrån whitfeld… varpå vi också mycket trevligt i kör sa “Hej då polisen” vilket ledde till att några av kravallpoliserna vinkade hej då till oss. Denna aktion resulterade också i en artikel med bild i en eminenta skriften Hallands Nyheter med bild på bl a mig.
Vi begav oss efter detta till den öppna plats vid centralstation där antiBushmanifestationen skulle hållas. Detta var problematiskt då stora delar av Gbg var avspärrade. Väl där några minuter för sent var vi alla ivriga att få ta del av den utlovade massmooningen åt Bush. Denna blev inte av. Huvudsakligen därför att de instruktioner som gavs var väldigt oklara. Vi kom som sagt någon minut för sent med lyckades ändå få höra något om tre trumpetsignaler. Vi väntade och väntade, orkestern spelade med trumpet i. Det kom ingen signal men den stora Bushdockan som Attac skapat började röra på sig bort mot Stora teatern där senare under dagen en stor antibushdemo skulle hållas. Orkestern gick med och spelade ständigt »Get back«, en gammal The Beatles-hit. Senare fick vi veta att det trots allt förekommit en del mooning mot Bush men detta uppfattade vi inte från den plats där vi stod mitt i. Det var således inte som någon tidning skrev fegheten som tog alla i sitt grepp. Efter vad vi hörde så passade de flesta efter den lilla turen till teatern på att sticka upp till Whitfeldtska för att se vad som hände där. Det gjorde inte jag som passade på att äta då det enda jag ätit under dagen förutom frukost var lite frukt och en liten bit daimtårta. Under denna tur stötte vi bl a på en demo med en Sloveniens motsvarighet till LO (tror vi att det var).
När vi kom tillbaka för att deltaga i antiBushdemonstrationen fick vi information om att polisen fortfarande höll Whitfeldtska men att man ännu inte visste varför. Vi ställde upp för att gå med i demon i det block där Ung Vänster skulle gå. För er som inte vet det så är stora demonstrationer indelade i olika block för att man ska kunna urskilja olika grupper och för att man ska veta ungefär vad det är för folk som går omkring en. Om jag minns rätt så var det i antiBushdemon 5 block. Ett miljöblock med fältbiologer och miljöpartister m.m., ett rött där bl a Ung Vänster gick, Attac hade ett eget block, sen var det ett fackföreningsblock samt ett rödsvart om jag inte minns fel. Kan ha fel angående det sista. Till sist började tåget att i sakta mak vandra, det gjorde dock inte vi som stod stilla och såg tåget passera förbi i över 15 minuter innan vi fick möjlighet att röra på oss. Så långt var tåget, över 15000 personer efter vad räknarna kommit fram till (ja man har folk som räknar tågen). Demon gick lugnt och fint, fast med en hel del skojiga slagord, till Götaplatsen (heter den va?, den med Poseidon på,) där vi samlades för att lyssna på en hel del tal. Vi går sålunda på Avenyn där ännu inget skett. Efter att ha lyssnar på dessa talare vandrar vi i sakta mak tillbaka till expen för att vila och hämta packningen för vidare färd till Kortedalskolan (tror jag den hette, en skola där iaf). Vi spenderar natten sovandes. Forts…

På fredagsmorgonen hålls ett protestmöte mot EU på Götaplatsen. Varken jag eller någon annan från Ung Vänster Hallands-delegationen är där då vi städar och packar för att flytta till en ny skola. Vi får höra att det utbryter kravaller när anarkister tränger fram uppför Avenyn varför vi tar omvägar till expen. En hel del, dock inte jag, går bort till fritt forum, ett område med föreläsningar, debatter, kultur m.m. m.m., för att bilda sig. Jag hänger en del på expen, äter, leker med det farligaste vapen Ung Vänster förfogade över, en transparent rosa plastbatong med pokemòntryck som pep när man slog med den. Förberedde banderoller genom att ta bort gamla banderoller från pinnar och sätta dit nya etc. Målade fanor till sjukvårdarna. Kan tilläggas att Ung Vänsters sjukvårdare, alltså kamrater med en snabb sjukvårdsutbildning som tog hand om sårade under kravallerna, typ första hjälpen, var först med att ta hand om personen som skottskadats i buken. Kan också tilläggas att dessa blev utskälda av Röda Korset för att de hade röda kors på armbindlar och på två fanor för att kännas igen som sjukvårdare; ”Varför använder ni er av vår logga?”, nåja nog om sjukvårdare. Av någon underlig anledning (troligen beroende på att jag är väldigt trött) så har jag svårt att komma ihåg riktigt vad jag gjorde på fredag dag. Klart är iaf att jag ett tag innan demonstrationen är på ett vaktmöte då jag under fredagsdemon (och även lördagsdemon) var demonstrationsvakt. För er som inte vet har en demonstrationsvakt i uppgift att se till att tåget är lagom brett (6 personer i bredd), att se till att stämningen är bra genom att leda talkörsramsor, se till att inga ovälkomna tar sig in i ledet etc etc.
Jag och en hel del till skulle huvudsakligen vakta den del av demon som bestod av antimilitarister. Vi gick till Järntorget som var den plats som demon skulle utgå från. Vi står och försöker få folk att gå till rätt block för uppställning, diskuterar med en ryss som bor i Irland och kallar sig britt om varför vi inte tycker om EU (en debatt som inte ska tas i det här inlägget). När vi står där och vaktar oss som bäst så kommer ett gäng på omkring ett dussin nazzar och börjar kasta flaskor och annat på den norska delen av demon. Detta resulterar i att ett gäng norrmän springer efter nazzarna för att få dem att försvinna. Medan dessa är borta och ”roar” sig så bildas av vakter, däribland mig, en kedja mellan det norska blocket och de som är kvar och bråkar. En vakt får ett hårt knytnävsslag av en nazze samtidigt som jag ansluter mig till kedjan varpå han leddes undan, ingen fara med honom, slaget tog hårt men rent. Ett gäng vakter och andra höjdare är framför kedjan och plockar till sig, för makulering, de attiraljer som nazzarna lämnar efter sig som trasiga stolar, hammare och skruvmejslar. Kedjan hindrar både nazzar från att komma åt norrmän och norrmän från att komma åt nazzar. Av detta märkes ingenting i övriga delen av demon. Givetvis försökte vi direkt få dit polisen som över efter en timme meddelade att de inte kom. Inte heller kom, mig veterligen, ambulans trots att två personer skadats, en nazze och en norrman. Polisen brydde sig således inte om en attack från nazister på en fredlig och laglig demonstration. Denna incident resulterade i att jag under fredagsdemon var vakt vid norrmännen istället för antimilitaristerna. Detta gör dock inte så mycket då jag faktiskt är medlem i SU (sosialistisk ungdom, Norges motsvarighet till Ung Vänster).

Demonstrationen samlade över 20 000 personer vilket var den största EU-kritiska demon i Sveriges historia. Kan tilläggas att fredagsdemon också är känd som ut-ur-EU-demon. Detta till skillnad från förändra-EU-demon som var lördagsdemon. Bör nämnas att i fredagsdemon deltog inte ett s.k. Black Block där anarkister och annat löst folk går. Det var således inga av de nya sekterna med och arrangerade den demon, en del av de gamla (typ KPML(r)) var dock med. P.g.a. av de tidigare kravallerna så hade polisen spärrat av alla sidgator på Avenyn. Hela demon går lugnt till och inget mer otrevligt händer under tåget. Väl på Götaplatsen hålls tal som vanligt. Vakterna står utspridda i olika grupper vid sidorna för att hålla koll på läget. Huvuddelen av vakterna står i ett glest led nedanför de som lyssnar på talet för att se till att det inte kommer för mycket anarkister och annat löst folk till talen. Detta med tanke på vad som hände på morgonen. Efter några tal delges vakterna ryktet om att det är kravaller på Vasagatan varför vi genast sätter igång med att varna personer på väg från talen om att de ska undvika Vasagatan. Efter ytterligare ett tag så delges vi även ryktet om att en person blivit skjuten varför vi även informerar om detta. Även från talarstolen informeras, trots detta var flertalet av de som informerades ovetandes innan information från vakterna. Vi gav upplysningar om hur man kunde gå för att undvika kravallerna och hur man kom ut från polisens avspärrningar. Detta arbete ledde till att ingen av de som var på demonstrationen överraskades när de gick hem av kravallerna som pågick helt utanför demonstrationen av helt annat folk än de som åkt till Göteborg för att demonstrera. Efter en tur till expen begav vi oss hem till den skola vi skulle sova på resten av tiden.
Vad gäller lördagen så gick vi denna dag upp tidigt för att gå till lördagsdemon. Vi vakter åker tidigare än de flesta andra och kommer till Linnéplatsen (tror jag det var, jag och Gbg) i lagom tid för att höra att demonstrationsvägen har blivit ändrad av polisen för p.g.a. kravallerna. Vi får också bevittna ett verbalt krig mellan olika grupper av sekter. Demonstrationsledningen hade tagit beslut om att inga uppviglande slagord skulle få skrikas med beslagtagande av megafon som straff. Detta tyckte inte alla om och det var lite hett ibland. Vi fick höra en offensivare (entryistisk trotskistisk organisation som numera heter Rättvisepartiet Socialisterna (galna)) som stod och höll en appell för sina 20 egna medlemmar. De är bra patetiska. Vi blev också informerade om att blockordningen var ändrad så att vi i Ung Vänster istället för att gå mellan Rödsvarta och svarta (syndikalister och anarkister) skulle gå bakom rödsvarta allra sist. I vårt block gick även miljörörelsen och Offensiv (dock längst bak efter både oss och miljörörelsen så vi slapp höra dem). Efter en väldigt lång väntan så satte tåget igång, vi fick vänta länge då även detta tåget var över 20 000 personer långt enligt de uppgifter vi fått. Även detta tåg avlöpte helt fredligt. Vi som vakter fick information om att polis gått in i tåget med bara 2 minuter senare kom beskedet att de gått ur igen. Antagligen tog de ett fåtal personer ur Black Block men detta kan jag inte bekräfta. Tåget gick dock fint och avslutades p.g.a. den ändrade vägen och i parken vid Linnéplatsen om än i en annan del av parken med tal och ösregn. Ung Vänster förflyttade sig relativt snabbt efter några tal, dock inte lika fort som de flesta andra, i lugn takt från platsen för att återsamlas på expen och äta etc. Vid samlingen fick vi reda på att det skulle bli en manifestation mot polisvåldet vid Järntorget senare på kvällen. Vi beslutade att inte åka dit med tanke på kravallrisken.
Det större flertalet av Ung Vänster, med undantag för några som hängde vid fritt forum återvände till skolan för att vila fötter och ta det lugnt. Vid fick ett tag efter ankomst till skolan reda på att det var kravaller vid Järntorget, något som senare visade sig vara relativt felaktigt. Detta då det var en lugn manifestation utan AFA-snubbar som polisen inringade med typ 600 man. Dessa fick dock enligt de uppgifter vi fått gå efter ett tag då polisen fattat att det inte var de som de sökte efter som var i manifestationen. Som anekdot kan dock nämnas att de personer som var från Ung Vänster i manifestationen, ett fåtal som inte var från Halland, fick fri passage ut när de visade upp sitt boendekort där det stod namn, vilken skola de bodde på och vilken organisation de tillhörde, Ung Vänster. Det blev dock inte kravaller vid den manifestationen. Detta var jag dock inte med på då jag var på skolan och tog det lugnt. Spelade lite kort, tittade på nyheter och sjöng sånger till gitarr. Ett par medlemmar var nere vid fritt forum och lyssnade på The (international) noise conspiracy och något annat band. Forts…

På söndagen sysselsatte vi oss med att städa skolan, den blev finare än vad den var när vi kom. Sen åkte vi ner och lyssnade på en debatt på fritt forum mellan ordförandena i de politiska ungdomsförbunden. Nåja det skulle vara ordförandena iaf men alla var inte där och hade skickat annat folk. Det största orosmomentet där var ett gäng muffare (medlemmar i Moderata Ungdomsförbundet) som gick runt med tröjor med texten I (hjärta) BUSH på vilken en del blev uppretade på. När dessa muffare sen argumentera på ett sätt som gjorde att varje person som står till vänster om Pinochet skulle vilja strypa dem långsamt gör inte saken bättre (nåja liten överdrift kanske man de banne mig inte kloka). Sen blev det lite konsert med Kenny Håkansson (f.d. gitarrist i Kebnekajse och Dag Vag) och hemfärd.

Sålunda vill jag uppmana alla att inte fortsätta med de attacker, på mig som person och på den rörelse jag tillhör, som debatten innan helgen präglades av. De våldsverkare som var i Göteborg har ingenting att göra med de lagliga och fredliga demonstrationer som samlade 20 000 demonstranter. Det är mycket beklagligt att Göteborg till en liten del blev förstört. Detta var dock inget som märkes särskilt mycket av mig. Man såg att Avenyn inte var som den brukar vara när demon gick där på fredagen. Men det var absolut ingen känsla av krig som media har velat göra sken av. 12 sidor åt en liten grupp som räknat med stora överdrifter uppgår till max 1000 personer inkluderat svans. 4 rader åt demonstrationer som samlar 20 000 personer. Det är något som är ruttet med svensk media.
Givetvis ska kravallisterna fördömas men jag anser att polisen faktiskt gick över gränsen några gånger. Bl a har det kommit uppgifter om att polisen gått in med dragna automatvapen på Schillerska då de letade efter några eller någon person som misstänktes besitta vapen. Man går inte in på en skola där det bor hundratals vanliga demonstranter (inte kravallister) för att leta reda på en person. Om man har spaning på personen i fråga kan man vänta tills denna lämnas sin bostad. Vidare så är det något helt nytt att polisen skjuter skarpt mot bråkande ungdomar. Att polisen omringar en hel skola utan att låta de som vill komma ut och utan att berätta för de som är inspärrade varför man gör det. Att låta folk sitta där i över 4 timmar innan man ens börjar släppa ut dem är något som för mig ter sig om än inte lagvidrigt så åtminstone tveksamt ur en juridisk synpunkt.

Jag ber er än en gång att inte som tidigare förlöjliga de inlägg som har relevans som jag faktiskt gör. 20 000 i en demonstration är om inte annat värt respekt för de som anordnat demosarna. Där är jag inte personligt involverad men Ung Vänster och Vänsterpartiet är det. Att jämföra demonstranter med kravallister såsom svensk media har gjort är som att säga att det är fotbollspublikens fel att fotbollshuliganer slåss. Sluta med det.

Jag vet att det här inlägget blev väldigt långt men jag kändes att det behövdes. Dels för att klargöra vad vi som demonstranter såg och dels för att visa på att det faktiskt inte har gått till riktigt så som media har rapporterat. Allsidigt pyttsan.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

 

I början av nästa år har Vänsterpartiet kongress. Massor av motioner och motionssvar finns att hämta på kongress2012.vansterpartiet.se. I ett senare inlägg kommer jag att kommentera en rad av dem, särskilt D72 om ett mer demokratiskt valsystem för kongressombudsval. Det här inlägget presenterar dock den lista jag sammanställt med alla motioner och motionssvar så att man inte behöver bläddra fram och tillbaka hela tiden.

Listan finns att ta ner för alla på http://www.jesperberglund.se/v/motionslista.pdf. Sprid den gärna till alla som kan tänkas ha behov av den.

 
Sverok
Image via Wikipedia

Inser att jag inte skrivit på ett tag. Så varför inte bryta tystnaden med en rapport från riksmötet för Sverok. Riksmötet är Sveroks motsvarighet till kongress och återkommer varje år.

101 ombud plus en bunt reserver samlas en helg och beslutar om allt det viktiga en organisation har att besluta om. För första gången på några år så försökte jag mig på att bli ombud. Det lyckades nästan, jag hamnade på 14e reservplats. En position som gav mig resa och boende på samma villkor som alla andra. Det hade jag förvisso haft ändå som valberedning men som ombud har man en friare roll och har moralisk rätt att tycka i fler saker än val.

Efter några sjukdomsfall, något fall av folk som hellre var hemma att arbeta eller spela spel så resulterade det sig i att jag fick rösträtt genom hela mötet. Sålunda fick jag två roller på mötet. Ombud och föredragande för valberedningen.

Som skolad i Ung Vänster anser jag mig ha vettig mötesvana. Jag är duktig på att inte säga samma saker som redan är sagda, samtidigt som jag därigenom inte håller tyst när det behövs. Att vara tyst för sakens skull är inget som tilltalar mig.

Därför var jag tidigt uppe i talarstolen i ett ärende som annars inte hade lyfts. Frågan om hur förtroendeval ska gå till. För något år sedan hade Sverok ett system för val där kompletta förslag stod mot varandra. I stort sett var det då alltid valberedningens förslag som blev valt eftersom det krävdes enorma insatser ens för att sätta ihop ett alternativt förslag. Vi bytte istället till ett system väldigt likt det som används inom den politiska vänstern. De valbara listas och man får rösta på max så många som ska väljas. För att bli vald krävs röster från minst hälften av de som röstat, samt att man är bland de som fått flest röster, eftersom det är möjligt för fler än de som ska väljas att få mer än hälften av rösterna.

Av någon anledning, som vi egentligen ännu inte känner till, föreslog styrelsen i mötesordningen, dokumentet som behandlar reglerna för mötet, att vi skulle byta till Schulze-systemet. Ett system i Condorcet-familjen. Till skillnad från det gamla systemet, där man väljer de man vill ha valda, så ska man i Condorcet-system rangordna alla kandidater. Man ska alltså inte bara välja vilka man tycker är bäst, utan också vilka som ska vara sist. Alltså vem man anser vara sämst.

Jag förlorade den omröstningen och Sveroks riksmöte bestämde sig för att rösta om vem man anser är sämsta styrelsekandidaten. Jag tror att en stor del till att det nya röstningssystemet gick igenom var att det inte uppmärksammades i handlingarna att vi bytt system. Det stod som en självklarhet att vi skulle använda det. Man skulle mycket väl kunna kalla det en kupp.
Givetvis reserverade jag mig. Men det var faktiskt den enda reservationen jag gjorde på hela mötet. Mot reglerna.

Allt ovanstående var möjligt eftersom jag var ombud. Som enbart valberedning hade jag inte kunnat agera i frågan, mer än att möjligen få andra att göra det.

Lördagen inleddes med friformsdebatter, som brukligt är. De motioner som finns delas in i grupper och diskuteras, där finns möjlighet att jämka yrkanden och gå in på en detaljnivå som inte går i plenadebatt. Helt klart värt de dryga tre timmar det tar. Även om vi hade plenadebatt till 22.

Under friformen koncentrerade jag mig på en motion jag absolut inte ville se genomröstad. En om vilket valsystem vi ska ha nästa år. Det låg en motion om att system som gav en reell chans att en styrelse som inte inte hade stöd av en majoritet av ombuden skulle bli vald. Diskussionen om motionen inför mötet kan man läsa på Sveroks forum.

Sen i motionsdiskussionen tror jag att jag var uppe i två motioner. Av någon anledning envisas Sverok med att diskutera en motion i taget. Ett tidsschema som tillåter 12,5 minuter per motion spricker då snabbt när en del motioner ska diskuteras i all oändlighet. Den första motionen jag var uppe i handlade om att Sverok ska definiera vad demokrati är. Den var främst motiverad med att om man är oense om det på föreningsnivå så ska man kunna hämta stöd i en central doktrin. Jag argumenterade mot den motionen. Även om inte det är meningen (hoppas jag verkligen) så luktar det stalinism. Så här är demokrati. Det är jag inte riktigt för.

I Sverok så tillåts väldigt vidlyftiga ändringsyrkanden av motionerna. Så länge det på något sätt kan härledas till vad motionären kan tänkas ha velat så funkar det. Det är en hel del som protesterar mot det, för något år sedan hade vi till och med en motion som gick ut på att ombuden skulle ställa sig upp för att sedan sätta sig. Motiverad med att den var tänkt att ändringsyrka på, då det året innan tycktes lite väl vidlyftiga tolkningar av ändringsyrkningsrätten.

Nåja, som ombud, och gamer, är jag inte sen att utnyttja reglerna. Jag lade flera ändringsyrkanden på motionen jag diskuterat under friformen. Genom en serie yrkanden skulle det vara möjligt att rösta så att det “vanliga” systemet skulle gälla redan under mötet. Ett oerhört fult trick som inte borde tillåtits. Att lyfta en fråga som redan beslutats om utan att nya fakta kommit fram. Det är fult. Så givetvis var jag beredd att mötet skulle rösta ner ens ambitionen att försöka pilla med det. Men inte då. Alla mina yrkanden (med undantag om yrkandet att det skulle tas efter valet för att inte påverka mötesordningen) gick igenom och vi fick tillbaka det gamla vanliga systemet. Dock med ändringen att den vid införandet borttagna featuren att i ev omval deltar bara dubbla antalet som ska väljas nu infördes.

Till saken hör att jag inte är säker på att jag agerat mot Schulze-systemet om det genomförts på ett bra sätt. Om styrelsen uppmärksammat mötet på att man föreslår ett nytt system, samt att man förklarat varför man gjorde det. Den enda förklaringen vi fick var att det redan var implementerat i det datorstödssystem vi använde på mötet. VoteIT.

Jag tror faktiskt inte att jag var uppe att debattera mer kring motionerna. Däremot fick vi middag. Johanna Koljonen blev utsedd till årets spelare. Hennes tal var bra, den vegetariska maten sämre.

På söndagen var det dags att träda in i rollen som valberedning på allvar. Något som inte klargjorts under lördagen var att vi inte hade tillgång till tidigare års datorstöd vid röstning. Sålunda fick valen genomföras med lappar. Det var ingen egentligen förberedd på och det gick inte så smidigt som man skulle vilja att det gjorde. Det går att göra smidigt med lappar också. Men, det krävs förberedelse.

Mötet drog ut på tiden och en del han försvinna innan alla val var avklarade. Det slutade iaf med att valberedningens förslag nästan gick igenom. Samuel Gyllenberg petade ut Linnea Risinger i styrelsen och Sanna Hedlund petade ut Hans Josefsson från valberedningen. I övrigt blev det som valberedningen förslagit.

Efter, och till viss del innan, mötet har valberedningen fått en hel del kritik. Dock inte direkt för vilka personer man föreslagit, det tycks de flesta varit nöjda med, möjligen undantaget de som inte blev föreslagna.
Kritiken har istället riktats mot att vi inte propagerat tillräckligt för vårt förslag, och mot andra kandidater, eller för om de är bra. Det har funnits åsikter om att valberedningens uppdrag är att dra fram allt om alla kandidater och berätta det för alla ombud.

Det som nu följer är hypotetiska exempel utan koppling till verkligheten. Jag tolkar den argumentationen som att man vill veta om någon kandidat informerat valberedningen om att personen i sin ungdom deltog vid ett inbrott, om någon har anlag för schizofreni, om någon tidigare misslyckats med att leverera eller om någon är alltför anal vad gäller mötesteknik.

Det är inte min tolkning av vad valberedningen ska göra. Min tolkning är att valberedningen ska presentera det förslag på kandidater som valberedningen tycker är bäst. Berätta hur man kommit fram till det, utan att gå in på personer, samt att göra en kort presentation av varje i förslaget ingående kandidat. I år fick alla dessutom ta del av de enkäter som valberedningen sänt ut, förutom i de fall kandidaterna själva inte ville delge enkäten. Givetvis fick vi kritik även på enkäten, till viss del befogad, men då det är första gången en dylik genomförs så är det inte förvånande att vi missat saker.

En annan kritik mot valberedningen var att jag tog över mötet. Jag vill å både min och valberedningens vägnar avstyra den kritiken.
Att jag som ombud reagerar när styrelsen vill förändra spelreglerna i smyg är inget som ska lastas valberedningen. Det gjorde jag som ombud. Inte heller tog det mycket tid i förhållande till andra motioner. Vill man inte att jag ska agera portvakt för demokratin ska man inte sätta mig som ombud. Nu finns det dock de föreningar som ville ha mig som ombud, snart får vi reda på vilka när valresultatet offentliggörs. Att inte agera som ombud då är helt galet.

Har man väldig tur slipper man mig helt i nästa riksmötes talarstol. Jag har nämligen sökt jobb inom Sverok. Som föreningsutvecklare. Om jag får jobbet, vilket jag inte vet hur stora chanser det är, så ser jag det som problematiskt att sitta i valberedningen. Det blir som att föreslå sin egen chef. Problematiskt. Så i det fallet så kommer jag att avgå från valberedningen i det att provanställningen övergår i tillsvidare.

I övrigt var det ett trevligt möte. Andra året i rad som jag sover på bäddsoffa. Skulle gärna vilja ha en riktig säng nästa år. Betyget dras också ner av att folk inte respekterade alkoholpolicyn utan uppträdde störande när de konsumerat alkohol. Fanns folk som inte vågade/ville använda relaxavdelningen på grund av ovanstående.

Jag vann.

Andra bloggar om: , , , ,

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha