Alcohol. Drunkenness. Ruin.
Image by Ewan-M via Flickr

Idag presenterades direktiven till en ny utredning om gårdsförsäljning berättar vänsterpartist i riksdagen och medlem av IOGT-NTO. Direktivet presenterades av folkhälsominister Maria Larsson.

Det är ett ganska kort dokument om 6 sidor. Nedan följer de sista två, själva uppdraget.

Uppdraget

Gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Den särskilda utredaren ska ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan.

Utredaren ska utarbeta de fullständiga författningsförslag som behövs för att genomföra förslag som lämnas. Utredaren ska då även föreslå regler för hur tillsynen ska organiseras och se över behovet av uppföljning.

I utredningsarbetet ska utredaren analysera bestämmelserna om och erfarenheterna från gårdsförsäljning i Finland samt vilka likheter och skillnader som föreligger jämfört med svenska förhållanden. I detta ingår att ta del av för- och nackdelar för landsbygdens utveckling, sysselsättning och turism till följd av möjligheten till gårdsförsäljning i Finland.
Om det under utredningen skulle visa sig att det inte är möjligt att tillåta gårdsförsäljning med hänsyn till de angivna förutsättningarna ska utredaren informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) och skriftligen ange skälen.

Alkoholservering på särskilda boenden
Utredaren ska utreda frågan om möjligheten att tillåta alkoholservering på särskilda boenden. I uppdraget ingår att analysera och belysa de problemställningar som finns i denna fråga. Om utredaren bedömer att det finns ett behov av särskild reglering ska fullständiga författningsförslag lämnas.

Övrigt
Utredaren ska bedöma de alkoholpolitiska konsekvenserna av förslagen.
Utredaren ska vidare bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förslagen för näringslivet och det allmänna. Förslagens kostnadseffekter främst för små företag och betydelsen för en levande landsbygd ska beskrivas. Utredaren ska särskilt beakta de administrativa konsekvenserna för näringslivet och utforma förslagen så att företagens administrativa kostnader hålls så låga som möjligt. Utredaren ska vid behov samråda med Tillväxtverket. Om förslagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna, ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras.

Utredaren ska i lämplig utsträckning samråda med berörda myndigheter, organisationer och med Europeiska kommissionen.
Utredaren ska samråda med Näringslivets regelnämnd (NNR) om redovisningen av förslagens konsekvenser för små företag.
Utredaren ska bedöma om förslagen kommer att leda till någon miljöpåverkan och i så fall beskriva denna samt om möjligt skatta dess storlek.
Utredaren ska i övrigt redovisa förslagets konsekvenser i enlighet med vad som följer av 14, 15 och 15 a §§ kommittéförordningen (1998:1474).

Om vi bortser från det galna i att införa ett system som kommer att leda till att systembolaget kommer att dras inför EU-domstolen och alla andra invändningar mot en ökad alkoholförsäljning så finns det en sak jag skulle vilja kommentera.

Maria Larsson presentation på regeringens sajt lyder:

“Min vision är ett Sverige där de svaga blir starka. Allt ska göras för att barn ska få en trygg uppväxt. Personer med funktionsnedsättning måste i större utsträckning kunna delta i samhällsliv och arbetsliv. Äldre ska kunna känna trygghet i att få ett anpassat boende när man behöver. Bemötande ska alltid vara respektfullt och värdigt. Lyckliga människor kan inte skapas med politiska beslut, men jag kan och vill stimulera goda vanor och motverka missbruk och stress för att fler ska må bättre.”

Var finns barnkonsekvensanalysen i det här? En ökad alkoholförsäljning, och en försäljning av alkohol på fler ställen, kommer leda till att fler barn växer upp med föräldrar med ett riskdrickande. Fler barn kommer att ha alkoholiserade föräldrar. Hävdar man att så inte är fallet, ja då bör man väl åtminstone gå med på en barnkonsekvensanalys som visar att så inte är fallet.

I det särskilda hänsyn som ska tas till små företags ekonomi som beskrivs i direktivet, ska då hänsyn tas enbart till de företag som tillverkar alkoholen eller även till de företag vars anställda drabbas av alkoholism och missbruk av alkohol. Sjukfrånvaro och rehabilitering, kommer den kostnaden för små företag att analyseras?

Hur hänger ökad försäljning ihop med det minskande missbruk som Maria Larsson har med i sin ministerpresentation?

Rädda barnen från Maria Larsson!

Andra bloggar om: , , , ,

  One Response to “Rädda barnen från Maria Larsson”

  1. […] om detta: I rörelse | I rörelse 2 | Robert Damberg | Ewa Jansson | Högbergs tankar | Jesper Berglund | Charlie Weimers | Staffans blogg | Johanna Nylander […]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha