Alkohol er en gift
Image by thy via Flickr

Vänsterpartiet har kongress till helgen. Jag tänkte lyfta diskussionen kring några motioner som jag anser vara principiellt viktiga. Det är inte motioner som direkt påverkar utgången av det kommande valet. Det är motioner som jag ändå ser som viktiga. Det är inte per definition motioner som jag vill ha bifall på. Tyvärr kommer jag själv inte att delta. Som relativt åternyinflyttad i Halland är jag inte tillräckligt känd bland medlemmarna för att bli vald som ordinarie.

Alla motioner jag hänvisar till går att hitta via kongresshemsidan.

I det här inlägget kommer jag att beröra stadgemotionerna. De som har bokstaven D som prefix.

Först D1. En motion som vill att all partiets verksamhet ska vara alkohol- och drogfri.
Jag är politiskt fostrad i Ung Vänster. Där finns en sådan stadga. Även innan jag blev nykterist var jag för en sådan skrivning även för Vänsterpartiet. Då, när jag var ung och aktiv i Ung Vänster, brukade alla dubbelorganiserade, medlemmar som var med både i Ung Vänster och Vänsterpartiet, hålla på alkoholstadgan även vid partiarrangemang.

Det finns flera anledningar till att alkohol och politik inte hör ihop. PS skriver i sitt svar till motionen att partikamrater och föreningar klarar av att hantera frågan själva. De menar att det är att gå för långt att förbjuda alkohol på en fest efter ett årsmöte eller på en kvällssamkväm vid en kurshelg.

Jag menar att det är precis i de fallen man ska förbjuda alkoholen. I en liten grupp, där alla känner varandra, och har gjort det en längre tid, så är det möjligt att man har koll på varandras alkoholpreferenser. I en större grupp, där alla inte känner alla, och där det kan komma någon som faktiskt inte känner någon alls av de närvarande sedan innan, till exempel en ny medlem i en liten förening som åker på sin första distriktsaktivitet utan följeslagare från partiföreningen, så kan alla omöjligtvis känna till alla andras alkoholpreferenser.

Det kan mycket väl finnas nyktra alkoholister på en kurshelg eller på en fest efter ett årsmöte. Det kan finnas tillfrisknande alkoholister i samma grupp. Det kan inte arrangörer veta.

Det finns en risk, även om den inte är överhängande, att medlemmar i partiet avstår från sina demokratiska rättigheter för att de riskerar att exponeras för alkohol. Ett gift som kan förstöra deras liv, ett gift som kanske har förstört deras liv tidigare. Det är ett problem att PS helt negligerar det problemet.

Problemet att några avstår från sina demokratiska rättigheter för att de inte får dricka alkohol på kvällen anser jag vara av betydligt mindre vikt. De som inte klarar av att avstå från alkohol en kväll har förmodligen problem med alkoholen och behöver hjälp och stöd, möjligen behandling, för att komma till rätta med det. Då är ett alkoholförbud positivt.

Bifall motion D1.

Sen kommer vi till motion D3
En motion som vill att stadgarna ska reglera att man inte kan vara anställd och förtroendevald på samma nivå.

Detta är en fråga som jag drev under min tid i Ung Vänster. Jag vet faktiskt inte vad ungdomsförbundet har för regleringar av det nu. Partiet har inga regleringar.

Det finns flera problem med att vara anställd av samma instans som man är förtroendevald i. Motioner rör situationer som exempelvis att en distriktstyrelse anställer en person i styrelsen som ombudsman. Den rör inte arvoderingar, det är exempelvis helt rimligt att partiordföranden är arvoderad för sitt uppdrag.

Att vara arbetsledning för sig själv är ett problem. Vad är uppdrag och vad är arbete? När jobbar ombudsmannen som ombudsman och när arbetar ds-ledamoten ideellt?
Ansvarsutkrävande. Givetvis ska inte en årskonferens, eller ett årsmöte, direkt utvärdera det arbete som en anställd gör. Det är upp till styrelsen att göra. Om den anställde sitter i styrelsen blir det då ett problem med vad som är vad. Det är ett onödigt problem.

Vidare så ger en anställning ett enormt övertag i informationshanteringen. Det ger en maktkoncentration i styrelsen som av princip inte är bra, även om den stundtals kan vara effektiv.

PS håller med om att det är olämpligt att vara anställd på samma nivå som man har förtroendeuppdrag men vill inte stadgereglera. Det vill jag.

Bifall motion D3

Därefter D12 och D14 om delat partiledarskap.
Det finns fler motioner om delat partiledarskap. De här innehåller dock en skrivning om att det ska vara en man och en kvinna som delar på posten. Motion A175 motionerar om ett tredje juridiskt kön. Det vill PS bifalla. Ett bifall av D12 eller D14 innebär att partimedlemmar som “tillhör” det tredje juridiska könet (när vi väl fått igenom det i riksdagen) inte är valbara till partiordförande. Det är dåligt. Avslå D12 och D14. Om man vill ha ett delat partiledarskap, vilket jag inte vill men som jag kan förstå att man vill, ska man istället bifalla motion D13 som går på utredningslinjen.

Slutligen, i det här inlägget, D15 om partiskatt.
Motionärerna vill införa en partiskatt, obestämt hur stor, av alla partiets ledamöter i parlamentariska församlingar.

Det är en princip jag är för. Parlamentariska uppdrag är inte något man tar för ersättningens skull. Jag ser det som viktigt att allt politiskt arbete ses som jämställt. Det ska i sig inte vara mer värt att sitta på ett nämndmöte än att knacka dörr.

De parlamentariska uppdragen ska ses som ett förtroende från partiet och dess medlemmar.

PS vill avslå motionen för att det finns möjlighet att införa partiskatt på regional och lokal nivå.

Det finns de som argumenterar mot partiskatt med motiveringen att vi som parti inte kan tvinga medlemmar med parlamentariska uppdrag att avlägga partiskatt. Mitt svar är att, nej, det går inte lagligt. Däremot, om vi stadgereglerar, och en partimedlem medvetet obstruerar mot stadgan så är det grund för uteslutning. Så, jo, vi kan tvinga en medlem att avlägga partiskatt.

Ett annat argument mot partiskatt är att det skulle undergräva systemet med partistöd. I Sverige har det sedan länge ansetts som viktigt att partierna ges möjlighet att med skattepengar bedriva verksamhet. Det handlar om interndemokratin och skolning. Det har ansetts som att det blir bättre beslut om partierna faktiskt har möjlighet att bedriva verksamhet och prata med folk. Så är det även i många andra länder. I Japan, som också har ett liknande, system har Japanska Kommunistpartiet, JCP valt att inte ta del av de pengarna för att de inte tycker att skattemedel ska bekosta propaganda. Det är en principiell hållning som inte är helt fel även om den gör JCP till ett betydligt fattigare parti än de annars skulle vara.

Jag tror inte att en partiskatt på säg 20% skulle göra att de andra partierna vill dra ner på partistödet för att Vänsterpartiets ledamöter skänker en del pengar till partiet.

Jag vill se partiskatt som omfördelning från den parlamentariska delen av partiets arbete till den utomparlamentariska.

Rösta för D15.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha