Coat of arms of Augsburg

Image via Wikipedia

Sverige är en monarki. Hur monarkin fungerar regleras i Successionsordningen. Där står vilka regler som gäller för arv av ämbetet som kung eller drottning.

Men det står också vad kungen ska tro på. I paragraf 4 i Successionsordningen står :

“Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).” 

Det är alltså en lag som senast ändrades 1979, en hyfsat modern lag i förhållande till hur gammal den svenska monarkin är. Det står också, som framgår av sista meningen i citatet, att även tronföljare måste bekänna sig till den Augsburgiska bekännelsen. Frågan är hur många som vet vad det faktiskt står där.

Om vi börjar med den första trosartikeln.

I. Om Gud
1] Våra kyrkor lära endräktigt, att Niceamötets beslut om gudomsväsendets enhet och de tre personerna är sant och att det oryggligt skall tros: 2] nämligen att det finns ett enda gudomligt väsende , som både kallas och är Gud, evig, osynlig, odelbar, av omätlig makt, vishet och godhet, skaparen och uppehållaren av allting, både synligt och osynligt. 3] Likväl finnas tre personer med samma väsende och samma makt, som av evighet äro till jämte varandra, Fadern, Sonen och den helige Ande. 4] De använda här ordet person i samma betydelse, som det har hos kyrkans gamla författare i detta sammanhang ; det betecknar något, som icke är en del eller en egenskap hos något annat, utan existerar självständigt.

5] De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika. 6] De fördöma även samosatenerna, gamla och nya, som förfäkta, att det endast finnes en person, och därför om Ordet och den helige Ande illfundigt och hädiskt säga, att de icke äro särskilda personer, utan att Ordet blott betyder av stämman frambragt ord och Anden endast är en skapad rörelse hos tingen.

Kungen ska alltså tillhöra en kyrka och en tro som fördömer muslimer som kättare. Kätteri är inte längre ett lagbrott enligt svensk lag. Det är likväl ett kraftigt nedsättande ord.

Men det är inte nog med det. Om man ser till första delen av företalet till den Augsburgiska bekännelsen mörknar bilden.

1] Stormäktige, segerrike kejsare, allernådigste herre! Eders kejserliga Majestät har utlyst en riksdag i Augsburg för överläggningar om hjälp mot turkarna, sedan gammalt de grymma arvfienderna till den kristna religionen och allt, vad kristen heter, och om åstadkommande av varaktiga försvarsåtgärder till skydd mot deras hätska angrepp 2] och slutligen om meningsskiljaktigheterna beträffande vår heliga religion och vår kristna tro, i syfte att de olika parternas åsikter och satser skulle i kärlek, saktmod och hovsamhet framläggas till ömsesidig upplysning och prövning, 3] för att på båda sidorna de ting, som ur Skriften framställts [och förståtts] på olika sätt, skulle [avlägsnas eller] rättas och för att i dessa avseenden en återgång skulle ske till den enda enhetliga sanningen och den kristliga endräkten skulle återställas, 4] så att framdeles en och samma uppriktiga och sanna religion måtte vara och bestå ibland oss, så att liksom vi äro och kämpa under en enda Kristus, vi också måtte kunna leva i en kristen kyrka, i endräkt och frid.

Sveriges grundlag refererar alltså till ett dokument som utnämner turkarna till arvsfiende till den kristna religionen och allt vad kristen heter. Det som något kungen, och kronprinsessan, måste ställa sig bakom.

Det är en världsbild som är mig främmande. Jag ser islam som en religion bland många andra. Likt det finns fundamentalistiska muslimer finns det fundamentalistiska kristna eller buddhister. På samma sätt som det finns fromma eller progressiva kristna finns det fromma och progressiva muslimer eller judar. Religionen borde inte vara en del av grundlagen.

Men framför allt. Religionshat borde inte vara en del av grundlagen. Nu är religion en del av grundlagen. Dessutom på ett sätt som ligger väldigt nära Anders Behring Breiviks syn på islam. Jag drar slutsatsen att utifrån svensk lag har inte Anders Behring Breivik en extrem syn. Det sätt vilket Anders Behring Breivik agerat utifrån denna världsbild är i modern synvinkel extrem, men inte världsbilden.

Ur en modern världsbild är såväl Anders Behring Breiviks, som grundlagens, syn på världen extrem.

Islamofobin är grundlagsfäst i Sverige. I Norge är det inte riktigt så illa. Där stadgas i §4 i grundlagen “Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne. ”

Ska vi klandra islamofobi hos andra, vilket vi bör, måste vi få bort den från lagtext. Är kungen islamofob? Måste inte kungen vara islamofob som grundlagen är skriven? För om han inte är det förlorar han rätten till kronan? Är det någonsin någon som frågat kungen om hans trosföreställningar? Stämmer den med den augsburgiska bekännelsen? Sympatiserar kungen med Anders Behring Breivik?

Vi kan väl åtminstone låta kungen och Viktoria tro på det de själva vill. Det är klart att Viktoria ska få vara ateist om hon vill. Eller för den delen muslim eller maniké.

Andra bloggar om: , , , ,

Enhanced by Zemanta

  One Response to “Islamofobin är grundlagsfäst.”

  1. […] Islamofobin är grundlagsfäst. Interesting on Sweden's constitution imposing the lutherian Augsburg declaration on the Monarch, even though that declaration contains outdated language on Islam and other religions. (tags: sweden norway monarchy islamophobia freedom-of-religion) […]

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha