Vari består konflikten

Last modified date

Comments: 0

Jag skickade iväg ett mejl till alla partier som ställer upp i riksdagsvalet. Jag har fått många intressanta svar. Det är nu sådär två veckor sedan brevet gick iväg och nedanstående är de som svarat. Det blir en lång bloggpost så håll till godo.

Mejlet löd:

I syfte att jämföra de olika partierna inför höstens val vill jag ha svar på en förhoppningsvis relativt enkel fråga. Hoppas ni kan hjälpa mig med det.

Politik, såvitt jag har förstått det, handlar om konflikter. Om alla skulle komma överens så hade det ju inte funnits behov av olika partier. Vad konflikterna består i råder det däremot skilda åsikter kring.

Frågan således:
Vari består de grundläggande konfliktlinjerna i samhället idag? och, hur ställer ni er i den/de konflikten/konflikterna?

Jag vill inte ha svar kring varför de andra partierna är dåliga, inte heller varför ert parti är jättebra. Jag vill ha svar på frågan kring konflikter. Det är inte i huvudsak svar kring konkret dagspolitik jag söker även om dylika exempel givetvis kan användas för att exemplifiera. Anser ni att själva frågeställningen är felaktig får ni givetvis ge ett svar kring det också.

Vidare vill jag inte ha ytterligare information från ert parti. Jag vill således inte att denna epostadress sparas för senare tillfälle.

Hoppas på ett snabbt och tydligt svar.

Och så svaren jag fick. Några av dem kortade då de var väldigt långa.

Vänsterpartiet: De grundläggande orsakerna till att vi har partier som tycker olika är ju de olika ideologierna som varje parti grundar sig på. Vårt parti grundar sig på socialismen och feminismen. På basis av de olika ideologierna ser man världen och individerna på olika sätt och värderar olika saker.

Betyg på svaret: Kort och koncist. Dock inte direkt svar på frågan utan mer bakomliggande. Utifrån ideologierna går det ju dock att få fram konfliktlinjerna.

Moderaterna: Den grundläggande konfliktlinjen i Sverige idag är om vi skall ha en ekonomi som bygger på arbetslinjen eller på bidragslinjen.
Socialdemokraterna brukar säga att arbetslösheten skulle ligga kring 5 procent. Men det är bara den öppna arbetslösheten. Den verkliga arbetslösheten ligger kring 17 procent. Detta är i sig redan det mycket problematiskt. Men den verkliga krisen inträffar om drygt tio år, när 1940-talets babyboom blir 2010-talets pensionärsboom. Många människor, som har arbetat ett långt liv och genom sina skatter har varit med och finansierat pensioner och annan välfärd, kommer då att förvänta sig att pensionssystemet skall försörja dem. Om det skall fungera, så går det inte att dessutom 17 procent av den arbetsföra befolkningen står utan arbete och på så vis inte bara låter bli att leverera resurser till
välfärdssystemet utan dessutom också skall leva på det. Det är helt enkelt en ekvation som inte går ihop.
Av den anledningen anser vi att vi måste ta itu med det problemet redan nu och inte blunda för det och låtsas som om allt vore i sin ordning, vilket ju är vad socialdemokraterna gör.
Medan våra motståndare tenderar att hävda att den höga arbetslöshet som har rått i Sverige nu i c:a 16 år är någonting som är ofrånkomligt och att vad staten kan göra är att genom bidrag se till att försörja människor, så menar vi moderater att det inte alls är så. Med en klok och genomtänkt
politik går det att få ned arbetslösheten och göra svenskarna till ett arbetande folk igen.
Hög arbetslöshet är inte ett internationellt fenomen. Däremot är det ett europeiskt fenomen. Men ändå inte fullt ut. Det finns länder i Europa som har närapå full sysselsättning: Nederländerna, Storbritannien och Irland. Vi menar att genom att lära av dem, så kan vi föra en politik som ger nya jobb.
Eftersom Du skriver att Du bara är intresserad av själva konfliktbeskrivningen och inte av vad vi vill göra rent konkret för att få fram de nya jobben eller varför vi anser att den socialdemokratiska politiken är så felaktig, så avstår jag från att skriva om det. Men Du är naturligtvis välkommen att höra av Dig igen, om Du ändrar Dig och vill få veta det.

Betyg: Långt och pratigt. Intressant är också att moderaterna (eller för den delen alliansen) aldrig nämner full sysselsättning i sina material. Också väldigt mycket om varför andra (i det här fallet sossarna) är dåliga.

Nordisk Union: Både SVT och SR gick häromdan ut med en oerhörd förvåning över det nära samarbetet, som de två stora såkallade huvudmotståndarna i det politiska Sverige, Socialdemokratin og Moderaterna, trots alla odds lyckats med lokalt i diverse svenska kommuner.
Alla journalister låtsades vara utomordentligt förvånade över att detta över huvudtaget ens vore tänkbart, men tillade, näst intill chockade, att denna SM-konstellation självklart hade bättre förutsättningar därute i real-bygdernas politiska vardag än i riksdagens ideologiska princip-praxis.
Varför nu åter detta låtsatsspel i medierna?
Kanske för att bevara myten om demokratin som genuin platform för ärlig strid mellan ytterpunkternas åsikter?
Eller är journalister i gemen kanske bara ett gäng sadomasochistiska lögnhalsar?
Sanningen är ju tyvärr, som Nordisk Union redan tidigare påpekat i bl.a. sitt manifest, att skådespelet om påstådd osämja inom politiker-adeln fortfarande är rena farsen. Även i riksdagen är detta samarbeta mellan S och M nämligen mera regel än undantag.
Detta visar sig svart på vitt, om vi tar och analyserar lagstiftningsarbetet i riksdagen över t.ex. en tio års period.
Gissa vem som då röstat mest tillsammans av alla partierna i riksdagen?
Ganska riktigt: Socialdemokratin och Moderaterna.

Betyg: Inte alls svar på frågan. Man får utifrån svaret ingen alls info om vad Nordisk Union egentligen vill.

Rikshushållarna: Konflikterna uppstår p g a frånvaron av kunskap i hur man styr och leder ett land. Ingen undervisning i ämnet står att få. Sittande makthavare styr m a o med endast majoriteten vid de demokratiska valen och i avsaknad av kunskap i ett lands ledande. Därför hopar sig naturligtvis konflikter. Tillåt oss erinre om Platons uttalande 400 år f Kr där han menade att ”bland de politiska ideologierna är demokratin den sämsta som utövar ren diktatur”.
Läget är svårt.

Betyg: Mycket intressant konfliktperspektiv. Dock får de nog väldigt svårt att få med sig folk på det.

Piratpartiet: Det finns många konflikter i samhället idag. Vi tar egentligen bara ställning i två konflikter, huvudsakligen för att ingen annan skapar debatt kring dem:
– konflikten mellan immaterialrätt och rätten till ett privatliv. Om upphovsrätten ska finnas kvar i sin nuvarande form, så måste privat kommunikation som koncept upphöra att existera, och vice versa.
– konflikten mellan privata monopol på kultur, idéer och kunskap, och var mans rätt att bygga vidare på samma saker. Vi menar att patent och copyright aldrig har främjat vare sig utbudet av innovation eller kultur.
På ett mer konkret plan står den första konflikten mellan underhållningsindustrin (film- och musikindustrin) mot den tekniska utvecklingen och folks privatliv, och den andra konflikten om dagens storföretag mot dagens små, växande företag (kandidater till morgondagens storföretag).

Betyg: De har valt ett helt annat konfliktperspektiv än andra partier. Utifrån ovanstående kan piratpartiet sägas företräda små växande företag med storföretagsambitioner.

SPI: Jag har nog inte uppfattningen attt politik nödvändigtvis måste handla om konflikter. Snarare är det väl så att det råder olika åsikter, och det betyder inte att det innebär en konflikt. Att konflikter kan uppstå är självklart, men det är inte grunden i politik.

Betyg: Flum och fånerier.

Nationaldemokraterna: De etablerade partierna och tidningarnas redaktioner tycker att Sverige ska
vara mångkulturellt. Svenskarna, men också de stora invandrargrupperna (muslimer, syrianer) vill inte ha mångkultur. De vill bevara sin traditionella kultur. Det är konflikten i dagens Sverige.

Betyg: Intressant perspektiv som jag inte alls delar. Särskilt som jag inte anser att det finns någon särskilt ”svensk” kultur. Intressant är också att det går att tolka som att det är svenskar och invandrare mot partier och tidningar som är konfliktlinjen.

Folkpartiet: Folkpartiet anser att det största konflikten består i folk som arbetar och folk som inte har arbete och hamnar i ett utanförskap. Därför fokuserar vi vår politik på att få fler folk i arbete.

Betyg: Arbetare mot arbetslösa? För att minska konflikterna? Jag förstår inte.

Centerpartiet: Tack för ditt mail. Jag ska försöka ge min bild av de övergripande politiska konflikterna i dagens samhälle och i den politiska livet.
1. Synen på människan och hennes eventuella förmåga att själv kunna styra sitt eget liv, vara företagsam och ta egna initiativ.
2. Synen på arbete/bidrag. Vari ligger tryggheten, att ha ett arbete att gå till varje dag, eller att ha höga bidrag som garanterarar att du kompenseras för alla inkomstbortfall.
3. Synen på omvärlden och globaliseringen. Bör vi ta vara på de fördelar som globliseringen erbjuder eller ska sätta upp ”murar” och försöka stänga ute resten av världen.
Svaren är kanske inte speciellt uttömmande och analytiska, jag har dock gjort detta medvetet för att undvika att börja värdera Centerpartiets och andra partiers syn på dessa frågor.

Betyg: Svårt att utifrån svaret veta hur centerpartiet ställer sig i de konflikter de målar upp. Kan ju nämna att CUF:s ordförande Federley gett bidrag till Israels armé som bygger en mur i Palestina.

Miljöpartiet: Om man ska förenkla väldigt så brukar vi säga att valet inte står mellan rött och blått utan mellan grönt och grått. Det svarar dock inte riktigt på din fråga, så jag ska utveckla vad vi menar med det.
Det grundläggande politiska konflikten tycker vi idag står mellan oss, som vill bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, och de gamla ideologierna som prioriterar ekonomisk tillväxt och att alla ska jobba och konsumera mer hela tiden. För oss är det viktigare med livskvalitet än med plånboksfrågor och det är viktigare med hållbarhet än kortsiktig ekonomisk tillväxt. I den politiska konflikten är det grön ideologi som står mot alla de gamla ideologierna, vilka vi gärna refererar till som gråa ideologier. Det står alltså inte mellan rött och blått, utan mellan grönt och grått.

Betyg: Relativt konkret svar. Tydligen tycker inte MP att alla ska ha jobb. Hur de ska leva då framgår inte.

Socialdemokraterna: Socialdemokraternas vision är ett samhälle där alla människor är lika mycket värda. Ett samhälle där människovärdet alltid är viktigare än marknadsvärdet. Vi bygger vår vision på orden – Rättvisa, Jämlikhet och Solidaritet.
Rättvisa innebär för oss att den som har de största behoven ska gå före i fördelningen av resurser. Jämlikhet är för oss alla människors lika värde. Solidariteten är för oss kittet i samhället. Det är i solidaritet med varandra och tillsammans som vi kan forma ett samhälle där tryggheten blir verklig för alla. Solidariteten omfattar också människor runt om i världen.
I praktiken betyder det att vi arbetar för ett samhälle där alla har rätt till arbete. Ett samhälle med en skola som ska ta hand om alla elever, både de som har det lätt och de som har det svårt, och ge dem kunskap och trygghet. Ett samhälle där det inte är plånbokens storlek som avgör vilken vård du får när du blir sjuk eller vilken omsorg dina barn har tillgång till. Ett samhälle där äldreomsorgen ger trygghet och värdighet åt våra äldre.
För att få ett jämlikt samhälle ska skolan, vården och omsorgen vara finansierade gemensamt via skatterna. Skatterna omfördelar resurserna i samhället – från de som har till de som saknar, från ung till gammal, från frisk till sjuk. Skatterna omfördelar också resurserna så att var du än bor i landet får du samma tillgång till vård, skola och omsorg.
Arbete åt alla
Alla människors rätt till ett arbete har alltid varit socialdemokratins viktigaste fråga. Den som har ett arbete att gå till får en egen inkomst och känner sig behövd. Det är viktigt för den personliga friheten och det skapar ett rättvisare samhälle. Därför är vårt mål full sysselsättning.
Socialdemokraternas politik för att skapa fler jobb handlar om satsningar på utbildning, goda villkor för företagande och trygghet för alla. Vi är inte nöjda förrän alla kan säga: I dag går jag till jobbet.
Kvalitet i välfärden
I Sverige finansierar vi solidariskt vår välfärd som vi alla tar del av på lika villkor. Tillsammans, genom skatterna har vi byggt upp en välfärd att värna. Men att bara värna välfärden leder oss inte framåt. Vi
socialdemokrater vill också fortsätta att utveckla vår gemensamma välfärd. Tillgängligheten och bemötandet i sjukvården måste förbättras, närsjukvården måste byggas ut och vi vill inrätta en nationell telefonrådgivning. Sverige ska vara världens bästa land att åldras i. Vi vill därför genomföra en nationell handlingsplan som under tio år utvecklar äldreomsorgen. Tänderna får aldrig bli ett klassmärke. Därför vill vi socialdemokrater genomföra en generös och rejäl tandvårdsreform. Resurserna
ska fördelas efter behov.
Trygghet när livet förändras
I Sverige hjälper vi varandra när det behövs. Vi har en social samhörighet som många tar för given men som är resultatet av en målmedveten politik. Vi är övertygade om att människor som känner sig trygga vågar mer. Det är lättare att vara modig när man vet att det är okej att snubbla. Trygghetsförsäkringarna är den del av den unika svenska välfärden. När vi drabbas av sjukdom eller mister jobbet blir den ekonomiska tryggheten än mer viktig. Sjukförsäkringen liksom a-kassan ska fungera som en bro tillbaka i arbetslivet. En bro som bland annat innebär att man kan koncentrera sig på att komma tillbaka i jobb, utan oro för att inte klara räkningarna.
Minskade klyftor
Sverige ska vara ett land där ingen ska lämnas på efterkälken. Därför kan vi socialdemokrater aldrig acceptera stora klyftor mellan människor. Målet är att alla som vill och kan ska arbeta. Vi vill också göra något åt de höga tandvårdskostnaderna, bygga ut äldreomsorgen och förbättra ungdomars villkor. Vi vill bygga vidare på den svenska modellen.

Betyg: Långt och pratigt inlägg som inte alls svarar på frågan. Känns inklippt från en valbroschyr.

För mer info om de olika partierna kan man gå in på deras hemsidor. Glöm inte att rösta på vänsterpartiet i valet.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment