Försvarets RadioanstaltImage via WikipediaJag fick ett kul brev tillsänt mig idag. Tänkte dela med mig av innehållet för det är intressant och fler bör ta del av det.

Du har i e-postmeddelanden till Försvarets radioanstalt (FRA) begärt att få ut information/uppgifter som finns lagrad hos FRA och som berör dig som person.

Frågan är om du begär att få ta del av allmän handling/uppgift ur allmän handling eller om du begär att få besked om huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte hos FRA.

1. Enligt tryckfrihetsförordningen har du rätt att ta del av allmänna handlingar.

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

Allmän handling som får lämnas ut ska på begäran genast eller så snart som möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del av den. Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen.

Enligt 15 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) ska myndighet på begäran av enskild lämna uppgift ur allmän handling som förvaras hos myndighet i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelse om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång.

För det fall att du begär att få ta del av allmän handling/uppgift ur allmän handling så är din begäran för allmänt hållen för att FRA utan större svårigheter ska kunna identifiera handlingen, handlingarna eller uppgifterna. För att FRA ska kunna ta fram den eller de handlingar eller de uppgifter som du önskar ta del av ombeds du att precisera din begäran. Du kan exempelvis precisera din begäran genom att ange tidsperiod, innehåll, handlingstyp, uppgiftstyp, ärende eller verksamhetsområde (ex. signalunderrättelseverksamhet eller personalverksamhet).

Vid ytterligare kontakt med FRA i detta ärende, ange diarienummer nej, det behöver ni inte se.

2. Din förfrågan kan alternativt förstås som en begäran om att få besked om huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte hos FRA.

Bestämmelsen i 26 § personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) har följande lydelse:

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per kalenderår gratis lämna besked om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information lämnas också om
a) vilka uppgifter om den sökande som behandlas,
b) varifrån dessa uppgifter har hämtats,
c) ändamålen med behandlingen, och
d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.
En ansökan enligt första stycket skall göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige och vara undertecknad av den sökande själv. Information enligt första stycket skall lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Om det finns särskilda skäl för det, får information dock lämnas senast fyra månader efter det att ansökan gjordes.
Information enligt första stycket behöver inte lämnas om personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när ansökan gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. Vad som nu sagts gäller dock inte om uppgifterna har lämnats ut till tredje man eller om uppgifterna behandlas enbart för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål eller, när det gäller löpande text som inte fått sin slutliga utformning, om uppgifterna har behandlats under längre tid än ett år.

I lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet, 2 kap. 1-2 §§, finns en likalydande bestämmelse med inriktning mot FRA:s underrättelse- och utvecklingsverksamhet.

För det fall att du begär besked om huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte hos FRA enligt en eller båda av ovan nämnda lagar måste du skicka in en skriftlig ansökan som är undertecknad av dig själv.

Vid ytterligare kontakt med FRA i detta ärende, ange diarienummer nej, det behöver ni inte se.

Ansökan skickas till:

FRA
Box 301
161 26 Bromma

Med vänlig hälsning

Förnamn Efternamn

Juridiska funktionen, FRA

Andra bloggar om: , , ,

Zemanta Pixie

Leave a Reply

   
Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha