PS-kandidater och motionsskörden

On the road through a Swedish Forest.
Image by FromTheNorth via Flickr

Det har kommit en hel del motioner till Vänsterpartiets kongress i början av maj. Idag presenterades valberedningens förslag till ny PS. Jag tänkte här gå igenom de olika namnen i förslaget utifrån vilka motioner de lagt till kongressen. En del sitter ju kvar sedan tidigare år och det är inte orimligt att anta att de inte är lika frekventa motionsskrivare som andra. Därför kommer jag också att se till reservationer från de som föreslås sitta kvar. Endast de som är föreslagna ”granskas” i den här fasen. Får se om jag orkar titta på alla nominerade som tackat ja i ett senare skede.

Givetvis kan jag inte veta vem som har skrivit partiförenings- och distriktsmotioner varför bara de motioner som är skrivna i personnamn kommer med i sammanställningen.

Förslag till partiordförande:
Lars Ohly
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren. Föga förvånande.

Förslag till ny partistyrelse:
Alice Åström, Jönköping
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Anki Ahlsten, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Anna Hövenmark, Norrbotten
Har reserverat sig till förmån för B186 om att klimatpolitiken ska bli en fjärde prioriterad fråga i valplattformen. Inga egna motioner.

Claes Wallenius, Värmland
En egen motion, även om den är tillsammans med andra.
Från A152 kommer yrkande ”Vi yrkar att Vänsterparitet i enlighet med resonemanget ovan ska verka för att svensk trupp deltar i isaF under förutsä̈ttning att det sker under Fn-mandat och att må̊lsä̈ttningen ä̈r att bygga upp ett demokratiskt och självständigt afghanistan.
att isaF:s uppdrag fö̈rblir strikt fredsfrä̈mjande och att krigförande styrkor som den Usa-ledda ”operation enduring Freedom” dras tillbaka från afghanistan.”
Claes är dessutom refererad till i en del motioner som vill bifalla hans reservationstexter.
Dessutom några reservationer.
Motion A93 om tobak, som jag själv skrivit tillsammans med Freddy Jensen, har Claes reserverat sig mot. PS vill avslå alla fyra att-satser. Claes vill med samma svarstext avslå 2 och anse två besvarade. Själv hoppas jag givetvis på bifall på samtliga att-satser.
Motion A94 om global alkohol vill PS bifalla en del. Claes vill bifalla allt. Motionen är skriven av bland andra Egon Frid, ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp.
Sen till motion A95 om kriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk. Återigen av bland andra Egon Frid. Här vill PS avslå och Claes bifalla en att-sats och anse den andra besvarad. Första att-satsen lyder: att Vänsterpartiet återgår till uppfattningen att all befattning med narkotika ska vara olaglig och att inte tillåta något innehav fö̈r eget bruk.
Även motion A101 har Claes reserverat sig mot svaret kring. A101 handlar om att de som anställs inom vården ska lämna utdrag ur belastningsregister. Det vill inte PS men däremot Claes.
Claes vill bifalla A128 om ett program för företagande och entreprenörsskap, det vill inte PS.
PS vill avslå Claes egen motion A152, det vill inte Claes och där finns en reservation.
Ps vill avslå B24 om en skrivning kring att de ökade klassklyftorna minskar demokratin och gynnar extremhögern. Claes vill bifalla.
B51 från Halland om att skriva in en text från en av Claes reservationer i PS vid behandlingen av valplattformen som PS fortfarande inte vill ha in vill Claes fortfarande ha in och väljer att reservera sig till förmån för Halland, och därigenom sig själv.
Motion B166 vill ta bort hela stycket ”Rätten att vara privat” för att istället plocka in klimatpolitik, det dock i en annan motion. PS vill avslå borttagande men Claes vill bifalla motionen. Ytterligare en reservation.
B182 förhåller sig likt B51.
B189 vill föra in en lång text om Folkhälsa i Valplattformen, det vill inte PS men däremot Claes. Reservation.
Slutligen har Claes reserverat sig till förmån för motion D1 om att göra all verksamhet inom partiet alkohol- och drogfri. En viktig motion som jag hoppas alla ombud röstar för.

Emil Broberg, Östergötland
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Hans Linde, Göteborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Henrik Holmqvist Dinamarca, Göteborg
Har reserverat sig till förmån för motion A136 om ett statligt ansvar för skolan.
A153 om politiskt stöd till Latinamerika som PS vill anse besvarad, med ett i mitt tycke dåligt svar, vill Henrik och några till se bifallen.
Slutligen har Henrik reserverat sig till förmån för motion D15 om Partiskatt. Dock är reservationen formulerad som en reservation mot att inte utreda frågan. Förmodligen var det alternativet uppe till diskussion i PS.

Ida Legnemark, Älvsborg
Ida står bakom en motion i eget namn. Motion C20 om att all mat på partiarrangemang skall vara vegetarisk. Det vill PS avslå.
PS avsagsyrkande på C20 har Ida också reserverat sig mot till förmån för ett eget yrkande där motionen anses besvarad.
Ida har också reserverat sig mot svaret på D1 om alkoholfrihet. Hon vill bifalla.

Josefin Brink, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Kalle Larsson, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Leif Lindström, Dalarna
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Marianne Ericsson, Jönköping
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Martina Nilsson, Skåne
Har inga egna motioner. Nämns däremot i några som vill bifalla hennes reservationstexter från tidigare PS-möte.

Mats Einarsson, Stockholm
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Mats Pilhem, Göteborg
Är refererad till i någon motion som vill bifalla tidigare reservationsskrivningar.
Reserverar sig till förmån för B111 om klimatskrivningar i valplattformen.

MonaLisa Norrman, Jämtland
Motion A97 om assisterad dödshjälp, och att vänsterpartiet ska vara för, vill PS avslå. Det vill MonaLisa också men reserverar sig till förmån för egen svarstext.

Mussie Ephrem, Örebro
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Rossana Dinamarca, Älvsborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Tamara Spiric, Västerbotten
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Ulla Andersson, Gävleborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Wilmer Andersen, Skåne
Stavas med enkel-v i handlingarna vilket gör honom svårhittad om man söker på w. Har en bunt reservationer.
A1. Till stöd för motionen.
A7, A9–15 reservation till stöd för motionerna. Handlar likt A1 om klimat.
A151 om en kampanj mot USA/Nato-anslutning vill PS anse besvarad. Vilmer mfl vill bifalla en del och anse en del besvarad.
A153 har Vilmer skrivit på samma reservation som Henrik Holmqvist Dinamarca
B1, B2, B3 om namnet på valplattformen. Vilmer vill ha ett annat namn, dock inte samma som motionärerna.
B8 vill ändra lite i början. Det vill Vilmer men inte PS.
B13, 14 och 16 handlar om vår välfärds förhållande till andra delar av jorden och hur vi bygger vår välfärd på andras lidande. Det vill Vilmer ha med.
B43, 44 och 45 handlar om att det ska stå i valplattformen att vi ska ta hem trupperna från Afghanistan. Det vill Vilmer mfl att det ska stå. PS vill avslå.
B99 vill Vilmer bifalla tredje att-satsen på. Det handlar om rubriken på stycket om Jämställdhet på riktigt.
B111 om klimatskrivningar vill Vilmer bifalla.
B144 har Vilmer mfl reserverat sig till förmån för Naile Aras yrkande om skrivningar om arbetstidsförkortning.
Slutligen B186 om klimat som fjärde prioriterad fråga har Vilmer reserverat sig till förmån för.

Wiwi-Anne Johansson, Bohuslän
Är en av undertecknarna till C2 om att ta fram ett jordbrukspolitiskt program.

Förslag till ersättare i partistyrelsen:
Linda Snecker, Östergötland
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Freddy Jensen, Halland
Har tillsammans med mig undertecknat motion A93 Träng tillbaka tobaken. Att-satserna lyder som följer:

Vi yrkar
att Vänsterpartiet anser att ingen mot sin vilja ska utsä̈ttas för tobaksrö̈k.
att Vänsterpartiet arbetar fö̈r att rö̈kning på offentlig plats förbjuds.
att Vänsterpartiet arbetar fö̈r att all tobaksfö̈rsäljning enbart få̊r ske från butiker med tillstånd och utan livsmedelsförsä̈ljning.
att Vänsterpartiet arbetar få̈r hårdare rättspraxis i de fall vuxna fö̈rser underåriga med tobak.

Ann-Carin Landström, Skaraborg
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Gunnar Bergman, Norrbotten
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Naile Aras, Stockholm
Står bakom B13 om att stödja en PS-reservation på valplattformen.
Var inte röstberättigad på det PS-möte som behandlade motionerna men har en hel del protokollsanteckingar som går att, i det här syftet, jämställa med reservationer.
Det rör motion A151, likt Vilmer ovan. A153 likt Vilmer ovan. B13, 14 och 16 likt Vilmer och Henrik ovan. B43, 44 och 45 likt Vilmer. B111 likt Mats Pilhem ovan.
På B144 har Naile skrivit ett eget svar som han reserverat sig till förmån för. Det handlar om arbetstidsförkortning och 6 timmars arbetsdag i valplattformen.

Thomas Ylvén, Dalarna
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Ana Rubin, Skåne
Har en motion B138 om en arbetstidsförkortning som feministisk strategi till valplattformen. PS vill avslå.

Sören Bergkvist, Uppsala
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Lotta Johnsson Fornarve, Sörmland
Har skrivit på motion A153 om solidaritet med Latinamerika.
B11 om att flytta en textsnutt har Lotta skrivit. PS vill avslå.
B14 om vårt förhållande till andra delar av världen har Lotta som en av undertecknarna.
B37 om generös utöver human, vill PS avslå.
B47 om vapenexport vill PS inte bifalla. Det passar inte i valplattformen.
B123 om bra utbildning för folk med invandrarbakgrund vill PS avslå.

Birgitta Axelsson Edström, Kalmar Län
Har inte lagt några motioner i eget namn eller skrivit några reservationer till motionssvaren.

Det var alla. Med reservation för eventuella felaktigheter, förenklingar i sammanfattningar etc. Alla m otioner kan läsas på kongresshemsidan.

Andra bloggar om: , , , , ,

Share

4 Responses

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment