Försvara interndemokratin

Under fredagskvällen kunde vi läsa i media (Metro) om att ett trettiotal Vänsterpartister hotas av att skrivas ut ur partiet.

Den angivna orsaken, som tillsänts medlemmarna via epost, är att de skrivit på en namninsamling för att ett nybildat parti, Örebropartiat (fb), ska få ställa upp i kommunvalet och att detta skulle vara uteslutningsgrundande som stödjande av annat parti.

Det här inlägget utgår från att de uppgifter som framkommit i media stämmer.

Jag tycker att det här är en interndemokratisk skandal.

I Vänsterpartiets stadgar står det enligt följande kring uteslutning:

§ 146. Medlem som uppträder mot partiets program, bryter mot stadgarna, tillhör konkurrerande politiskt parti eller på annat sätt allvarligt skadar partiet kan uteslutas.

§ 147. Beslut om uteslutning fattas av partistyrelsen efter det att berörd medlem och dennes partiförening och distrikt getts möjlighet att yttra sig. Verkställande utskottet kan under den tid ett uteslutningsärende bereds suspendera berörd medlem från partiets verksamhet. Suspenderingen gäller till nästkommande partistyrelsemöte. Partistyrelsen kan besluta om förlängd suspendering till det därefter följande partistyrelsemötet.

§ 148. Uteslutningar rapporteras till kongressen. Om någon på kongressen yrkar att viss uteslutning skall upphävas eller om den som uteslutits överklagat beslutet behandlas detta ärende i den ordning kongressen bestämmer.

Det finns alltså fyra sätt att kvalificera sig för uteslutning (kommentarerna är mina). 1. Uppträda mot partiets program. Det handlar inte om att tycka att partiet ska driva en annan åsikt i någon fråga utan om att offentligt driva en linje som gör att partiet förlorar förtroende. Jag skulle hävda att skriva debattinlägg på DN Debatt om att vänstern ska vara för EMU möjligen, men inte självklart, kvalificerar sig hit. 2. Bryter mot stadgarna. Det finns få saker i stadgarna som inte ligger på organisationsnivå, så den här är svår att applicera, men som vi kommer att se senare, kan det finnas exempel. 3. Tillhöra konkurrerande politiskt parti. Här är poängen konkurrerande. Det är alltså möjligt att vara med i både Vänsterpartiet och ett annat parti. Det handlar då främst om utrikiska partier. Om någon flytt från politisk förföljelse är det ju inte alls orimligt att personen ska kunna fortsätta vara aktiv i sitt ”hemparti” samtidigt som personen är med i Vänsterpartiet. Konkurrerande brukar definieras som parti som ställer upp i samma val (i samma valkrets, dvs specialregler kring EU-valet). Samtidigt tveksamt om ”svenska” partier som inte ställer upp i val skulle vara acceptabelt. 4. Allvarligt skada partiet på annat sätt. En gummiparagraf som kan betyda lite vad som helst.

Tydligt i stadgan är också att det är PS, och kongress, som kan fatta beslut i uteslutningsärenden. VU kan suspendera medlemmar fram till PS-möte. Suspendering innebär i korthet att medlemmar tillfälligt fråntas de rättigheter som kommer av att vara medlem, som att rösta på medlemsmöten.

I artikeln i NA får vi reda på att VU fattat ett beslut om att anse det nystartade Örebropartiet som ett konkurrerande parti. Det är helt i sin ordning och innebär i korthet att det inte går att vara medlem i både Örebropartiet och Vänsterpartiet. Det är ett rimligt beslut.

I Metro kan vi läsa att VU har beslutat utesluta personer. Det är förmodligen en förenkling av journalisten, för det skulle ju vara att bryta mot stadgarna från VU:s sida, vilket skulle vara uteslutningsgrundande.
Att VU beslutat att kontakta en rad medlemmar direkt är däremot troligt, jag har ju inte tillgång till VU-protokoll, men det får anses rimligt att så är fallet.

VU har alltså beslutat att Örebropartiet är ett konkurrerande parti. Enligt NA lyder det utskickade brevet enligt följande:

”Partistyrelsens verkställande utskott, VU, har den 7 mars behandlat bildandet av Örebropartiet. VU har konstaterat att Örebropartiet är ett konkurrerande politiskt parti. De har därför också beslutat att det inte är förenligt med medlemskap i Vänsterpartiet att stödja bildandet av Örebropartiet.
Vi har noterat att du har medverkat till bildandet av Örebropartiet genom att skriva under den namninsamling som partiet behöver för att kunna ställa upp i kommunfullmäktigevalet. Vi kommer därför att stryka dig som medlem i Vänsterpartiet. Om du anser att du ska kvarstå som medlem har du till fredag 14 mars på dig att göra anspråk på det. Hälsningar Aron Etzler, partisekreterare”

Mailet har enligt uppgift skickats till de medlemmar som skrivit på namninsamlingen om att Örebropartiet ska få ställa upp i valet. Det är inte att delta i bildandet av ett nytt parti. Det är att ge ett bildat parti möjlighet att ställa upp i val. Det är en krav som valmyndigheten ställer på partier som vill ställa upp i valet för att inte få massor av okynnesregistreringar. Att skriva på en sådan lista innebär i korthet att man säger ”Jag går i god för att det handlar om en reell (om än liten) politisk kraft och rörelse som borde få ställa upp i val.” Det är en procedur som alla nystartade partier måste genomgå för att få ställa upp i valet.

Vidare innehåller skrivelsen ett formellt fel. Det är inte uteslutningsgrundande i sig att stödja ett konkurrerande parti (om det inte också orsakar skada för partiet enligt punkt 4 ovan). Det är uteslutningsgrundande att vara medlem. Örebropartiet måste rimligen ha varit bildat när insamlingen genomfördes.

Jag är medlem i Vänsterpartiet. Jag stödjer Piratpartiet i dess kamp för ett fritt Internet. Jag stöder Feministiskt initiativ i dess kamp för en jämställd värld. Frågor och perspektiv som delas av Vänsterpartiet. Jag är för att Jongleringspartiet ska få ställa upp i val och jag är för registreringen/namnkuppen av partiet Folkfronten. Jag har hjälpt andra konkurrerande partier (dock inte Örebropartiet) med såväl valmatematik som grafisk form och layout. Detta utan att skada Vänsterpartiet.

Skrivelsen från partisekreteraren innehåller vidare information om att medlemmarna kommer att strykas från medlemsregistret om de inte hör av sig. Jag menar att det är något VU inte har mandat att göra. Det finns inte stöd i stadgan för en sådan åtgärd.

Det framgår inte vad som händer om medlemmarna gör anspråk på att fortsätta vara medlemmar. Jag menar dock att det i praktiken är att jämföra med en uteslutning. Det är dessutom ett beslut fattat utan att medlemmarna givits möjlighet att yttra sig i ärendet, något som krävs enligt §147. Det är också den paragrafen som är anledningen till min reservation på kongressen kring uteslutningen av Markus Allard, där den paragrafen frångicks på ett ganska fult sätt.

VU har ingen rätt att stryka medlemmar från medlemsregistret. Att stryka någon, annat än på egen begäran, efter beslut i PS, eller för att den inte betalat medlemsavgiften, är stadgevidrigt.

Att bryta mot stadgarna är grund för uteslutning.

Mitt råd till partistyrelsen som i övrigt inte har något möte innan semiuteslutningarna beslutades om och kommer att verkställas.
1. Tydliggör för VU att VU inte har mandat att genom stadgetrixande utesluta medlemmar.
2. Byt ut de medlemmar av VU som drivit frågan, förhoppningvis har ju någon reserverat sig.
3. Fundera på om uteslutningsärende ska väckas mot de VU-ledamöter som drivit frågan med grund i 2. brott mot stadgan, och 4. på övrigt sätt skadat partiet. Jag är sällan för uteslutningar, förmodligen inte här heller, men det är upp till PS att diskutera det.

Interndemokratin måste försvaras. Det är beklagligt att vi tvingas lägga kraft på att försvara interndemokratin istället för att bekämpa borgarna.

edit: Nu är i SVD

Share

9 Responses

 1. Som framgår av Jespers egen redogörelse har ingen uteslutits. Det är inte orimligt att anta att den som skriver på en namninsamling för Örebropartiet (som bildats av den ur Vänsterpartiet uteslutne Markus Allard) avser att stödja det partiet och inte Vänsterpartiet och alltså inte har för avsikt att vara medlem i Vänsterpartiet. Ingen stryks automatiskt, alla berörda får en chans att invända. Det är VU som försvarar interndemokratin. Ett parti kan inte ha en grupp medlemmar som i realiteten arbetar för ett annat, konkurrerande parti.

 2. Det centrala är väl vilket mandat VU ser sig ha att stryka någon ur medlemsregistret. Det finns inget stöd för en sådan åtgärd i stadgarna.

 3. Mats, du verkar ju ha missat poängen. Skall vi som skrivit under för att registrera partibeteckning för andra partier ”rimligen antas” verka för det partiet? V är inte någon sekt; som Jesper tar upp är det för att visa att det är en reell organisation som man skriver på.

 4. Mats:
  Din invändning är märklig. Enligt det du framför så borde väl VU i så fall möjligen uppmanat personerna att lämna partiet eller informera om att det inte går att vara medlem även i Örebropartiet. En sån hantering kan också diskuteras, men den hade i så fall legat i linje med det du skriver.

  Att skriva att personerna ska strykas om de inte protesterar är ju inget annat än en förtäckt uteslutning som saknar stöd i stadgarna.

 5. Den som skriver på en lista för Allards parti Örebropartiet – som betraktar Vänsterpartiet som ”ruttet” – får väl ändå anses stödja det partiet och inte Vänsterpartiet. Men det kan ju finnas någon som skrivit på i god tro, utan att veta vad det gällde, och den ska givetvis kunna stanna kvar i Vänsterpartiet. Det är därför sin VU gjort som man gjort, och inte dragit igång uteslutningsprocesser.

 6. Då borde VU uppmanat de medlemmarna att lämna, inte att själva ta initiativ till att de lämnar.
  Och, att stödja ett konkurrerande parti är inte grund för uteslutning enligt stadgan.

 7. Mats, hur är det ”allvarligt skadar partiet” att värna demokratin? Att ge pengar till SMR är i min mening inte att allvarligt skada partiet, utan då är det värdegrunden det är fel på. Att skriva på för att SvP skulle få sitt nya namn är ju fortfarande inte att ”allvarligt skada partiet”, och jag har svårt att se att det är grunden för att kasta ut/hota med utkastning.

  Jag har sedan jag gick med i V skrivit under för bl.a klassiskt liberala partiets registrering. De ser V som vedervärdiga, vill du att jag skall uteslutas, eller tvill du hörs mer?

 8. Det vill säga, pengar till smr bör snarare fällas under arbetet mot programmet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment