Strategi kring nazister i skolan för tjänstemän

Nazister i skolanDe senaste dagarna har det diskuterats en del kring nazister i skolan. Svenskarnas parti ställer upp i kommunval i en rad kommuner och Sd har fysiskt blockerats från skolor av elever. I det här inlägget tänker jag anlägga ett tjänstemannaperspektiv på partier i skolan.

Några utgångspunkter.
1. Det är bra med politik i skolan. Eleverna mår bra av att se att folk kan ha olika åsikter och ändå arbeta tillsammans.
2. Det är minst sagt problematiskt ur såväl värdegrunds- som arbetsmiljö-perspektiv med nazister i skolan.
3. Grundlagen är viktig.

Skolverket har gett en skrift om Politisk information i skolan som jag i mångt och mycket kommer att utgå från.

I korthet går den ut på att skolan, som varande en del av statsapparaten, inte kan särbehandla någon entitet eller hindra yttrandefriheten. Det gör att skolan inte måste bjuda in alla partier, men att om skolan erbjudit ett parti utrymme, så måste den också ge samma utrymme till andra partier som begär utrymmet. Det oavsett vilka åsikter partiet står för.
Skriften klargör också att det måste föreligga objektiva rekvisit kring vilka som bjuds in. T ex alla som är representerade i kommunfullmäktige.
Kring allt detta hänvisas till en rad JO-beslut, alla redovisade i skriften.
Det är också tydligt att detta gäller friskolor, genom en lagändring och uppdatering av skriften.

Lärare är tjänstemän och ska följa lagen. Det är en orimlig situation att tjänstemän inte följer lagen (med undantag som bland annat följer av Nürnbergrättegångarna).

Dock, lärare har att följa såväl skollag som grundlag, även om grundlagen kommer först. Och det är här det blir lite intressant.
Läroplanen säger att skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Skolan, och därigenom lärarna, är skydliga att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen, har ansvar för att sådant arbete bedrivs. Om personalen får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att utreda och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Vidare har vi diskrimineringslagen där även där stadgas att utbildningsanordnare ska utreda och vidta åtgärder.
Dessutom finns brottsbalken med lagar som förtal, förolämpning, hets mot folkgrupp etc.
Rektor har rätt att avvisa personer från skolan. Jag är oklar över om den rätten kan delegeras. Det har hänt att en representant för ett politiskt parti, ND, dömts för olaga intrång då denne efter upprepade uppmaningar inte lämnat skolans område.

Detta leder i sammanfattning till följande handlingsplan för skolor som får påhälsning av partier som kan tänkas bryta mot skolans värdegrund. Det är en handlingsplan som fungerar bra oavsett vem som kommer på besök, men är kanske lite i överkant för ett ”vanligt” besök.

1. Eleverna informeras om att partiet ska komma på besök.
2. En, eller ännu hellre två, lärare avsätts för att ”bevaka” besöker.
3. Partiet välkomnas av skolpersonal som klargör att skolans värdegrund gäller.
4. Partiet påbörjar sin verksamhet, bokbord eller vad det kan tänkas vara.
5. Vid varje yttrande som inte är i linje med skolans värdegrund och de värden som talas om i läroplanen, ingriper läraren och påtalar, helt neutralt, att det nyligen yttrade uttalandet strider mot skolans värdegrund.
6. Vid varje yttrande som kan tänkas bryta mot lagen ringer personal polis och påtalar att ett misstänkt brott håller på att genomföras. Det är rimligt att också anteckna vad som sägs. Säger inte partiets representant något som kan vara hets mot folkgrupp eller liknande är det troligt att representanten tröttnar på att läraren bryter in enligt punkt 5 och därvid uttalar saker som kan tolkas som hot. Polissamtal.
7. Om partiet yttrar saker som kan tänkas strida mot diskriminingslagen, eller utgöra annan kränkning, är skolan i sig skyldig att agera. Rektor, eller möjligen en person som rektor delegerat ansvar till, kan då uppmana partiets representanter att lämna skolans område. Om de inte gör det är det då att klassa som olaga intrång, varvid också polisen tillkallas.

Ovanstående är ett sätt för skolans personal att både följa lagen och motverka nazister, och andra antidemokratiska tendenser, i skolan.

Gällande elevers blockering av skolentréer så har jag inte analyserat frågan grundligt men kan inte hitta att eleverna därigenom begår lagbrott. Däremot bör, i enlighet med ovan, skolan då tillkalla ordningsmakten, mot eleverna, för att påtala att skolan inte kan hindra nazisterna, eller sd, från att komma in. Har skolan i det läget tur yttrar partiets representanter kränkande ord vilket måste leda till åtgärd från skolledningens sida. En typiskt sådan åtgärd är avvisning.

Någon som har en bättre strategi?

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Post comment