RiksdagenI samband med årets val tog många upp problemet med fyraprocentsspärren. En spärr som gör att det krävs minst 4% av de avlagda rösterna för att få vara med i mandatfördelningen till riksdag. Problemet, som det uppfattades i den diskussionen, var att hyfsat stora åsiktsyttringar inte fick komma till tals parlamentariskt.

Det må vara ett problem, men i förhållande till de parlamentariska situationerna som skulle kunna uppstå utan spärrar är det ett litet problem. Vad som däremot är ett stort problem är att alla människors röster inte räknas. I år var det ungefär 250000 personer, drygt 4% av de giltiga rösterna, vars röster inte påverkar den parlamentariska situationen. De flesta av dessa på F! och därefter i fallande ordning Piratpartiet, Enhet, Svenskarnas Parti, Djurens parti och en rad massa mindre partier.

Att en stor mängd röstandes röster inte påverkar den parlamentariska situationen kan få olyckliga konsekvenser. Dels kan det göra att politiken inte blir som en majoritet av befolkningen vill, dels leder det till jobbiga taktiska och strategiska övervägningar kring taktikröstande eller inte. Det förstnämnda ett betydligt större problem än det andra.

Jag har en enkel lösning på hur vi kan bevara det nuvarande röstsystemets grunder samtidigt som vi ser till att alla väljare (som avlägger en giltig röst) är med och påverkar den parlamentariska situationen. Egentligen har jag två lösningar, men den ena är bättre och mer demokratiskt. Den andra är enklare. Vi börjar med den mer demokratiska.

Min tanke är att det svenska partivalssystemet i grunden är bra. Jag är inte förtjust i personval, framförallt inte det personvalssystem vi har idag, men lämnar personvalsdiskussionen utanför det här inlägget då systemet jag föreslår fungerar såväl med som utan personvalsinslag. Utifrån en vilja att bevara systemet så mycket som möjligt har jag tittat åt det irländska och maltesiska STV-systemet. Single transferable vote, du har en röst, som förändras utifrån förändrade förutsättningar. Det är enklare än det låter.

Istället för att rösta på ett parti, som idag, så röstar du på ett parti, med andra partier i reserv om du så önskar. Är du osäker på om du ska rösta V eller F! utifrån att du är osäker på om F! kommer in så röstar du på F! med V som reservröst utifall F! inte kommer in.

Tanken är alltså att alla röster räknas som vanligt, och de partier med färst (minst antal) röster förklara ute ur leken och deras röster fördelas över till de partier som fått första reservrösten på de röstandes valsedlar, vilket då kan vara olika för olika röstande på samma parti. Sen fortsätter processen på samma sätt tills alla kvarvarande partier fått över 4% av rösterna (givetvis men hänsyn taget till den mindre kända 12%-spärren i valkrets).

Rent praktiskt kommer det innebära att röstningen tar lite längre tid, men inte extremt mycket längre, 2-3 dagar är min uppskattning. För de som tycker att det är krångligt så går det utmärkt att bara rösta på ett parti som innan, men en riskerar att ens röst inte kommer till användning om det parti en röstat på inte blir invalt, precis som idag.

Förslaget är rimligt att kombinera med Piratpartiets förslag om valsedelskrivare för att få enhetlighet och minska dels valsedelslogistikproblem men också risken för identifikationsfrågeställningar om en skulle behöva skriva sina reservpartier på valsedlarna för hand.

En delar alltså inte upp sin röst, som några har föreslagit, eller röstar mot något parti, som andra har föreslagit. En röstar på ett parti, och om det partiet inte kommer in så röstar man på ett annat.

För att det här ska gå att genomföra så behöver givetvis några lagar, främst de om valet, ändras för att tillåta, och tydliggöra, ett förfarande enligt ovanstående. Det ska givetvis också utredas först. Samtidigt är det smärre justeringar som inte kräver mycket förändringar i tänk eller organisation.

Ett andra förslag på hur man skulle komma tillrätta med problemet att alla röstandes röster inte påverkar den parlamentariska situationen vore att partierna, när de registrerar sig inför valet, själva avlägger reservrösterna. Vi kandiderar i valet och om vi inte kommer in så önskar vi att “våra” röster överförs i första hand på parti X och i andra hand på parti Y. Det ger en snabbare process, ökar tydligheten gentemot väljarna, samtidigt som det minskar invånarnas makt. Om jag skulle gissa så skulle ungefär 35% av F!s väljare välja V som sin reservröst, 35% Mp, 15% Sap och 15% Fp. Vad partiet skulle välja är inte självklart, då de oavsett hur de skulle välja skulle förlora potentiella röster. Det första förslaget är bättre, om än lite krångligare.

Så, vem lyfter det här för utredning i partier och riksdag?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

 

RiksdagenNu är det politiska intresset på topp bland allmänheten. Det är ju snart val. Vi som är politisk aktiva spenderar större delen av vår tid att propagera för just vårt parti och visa på hur bäst vi är. Jag tänka ägna det här inlägget åt några motioner jag skulle vilja lägga som ligger strax utanför vardagspolitiken. Det är inget Vänsterpartiet går till val på och förslagen är inte konstadsberäknade eller budgetfinansierade. Men det är tankar om hur jag skulle vilja att Sverige ska utvecklas utöver det vanliga om inga vinster i välfärden etc.

Motionerna är utan inbördes ordning i “viktighet”, de ska alltså inte ses som att motion 1 är viktigare än motion 2. Ingen av motionerna strider mot partiprogrammet, en del är utanför vad som i nuläget finns politik om och en del är inte diskuterat. Det mesta ligger i linje med beslutad politik och världssyn. Det står givetvis alla riksdagsledamöter efter valet fritt att stjäla förslagen här nedan.
Continue reading »

 

Nazister i skolanDe senaste dagarna har det diskuterats en del kring nazister i skolan. Svenskarnas parti ställer upp i kommunval i en rad kommuner och Sd har fysiskt blockerats från skolor av elever. I det här inlägget tänker jag anlägga ett tjänstemannaperspektiv på partier i skolan.

Några utgångspunkter.
1. Det är bra med politik i skolan. Eleverna mår bra av att se att folk kan ha olika åsikter och ändå arbeta tillsammans.
2. Det är minst sagt problematiskt ur såväl värdegrunds- som arbetsmiljö-perspektiv med nazister i skolan.
3. Grundlagen är viktig.

Skolverket har gett en skrift om Politisk information i skolan som jag i mångt och mycket kommer att utgå från.

I korthet går den ut på att skolan, som varande en del av statsapparaten, inte kan särbehandla någon entitet eller hindra yttrandefriheten. Det gör att skolan inte måste bjuda in alla partier, men att om skolan erbjudit ett parti utrymme, så måste den också ge samma utrymme till andra partier som begär utrymmet. Det oavsett vilka åsikter partiet står för.
Skriften klargör också att det måste föreligga objektiva rekvisit kring vilka som bjuds in. T ex alla som är representerade i kommunfullmäktige.
Kring allt detta hänvisas till en rad JO-beslut, alla redovisade i skriften.
Det är också tydligt att detta gäller friskolor, genom en lagändring och uppdatering av skriften.

Lärare är tjänstemän och ska följa lagen. Det är en orimlig situation att tjänstemän inte följer lagen (med undantag som bland annat följer av Nürnbergrättegångarna).

Dock, lärare har att följa såväl skollag som grundlag, även om grundlagen kommer först. Och det är här det blir lite intressant.
Läroplanen säger att skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Skolan, och därigenom lärarna, är skydliga att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen, har ansvar för att sådant arbete bedrivs. Om personalen får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att utreda och vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Vidare har vi diskrimineringslagen där även där stadgas att utbildningsanordnare ska utreda och vidta åtgärder.
Dessutom finns brottsbalken med lagar som förtal, förolämpning, hets mot folkgrupp etc.
Rektor har rätt att avvisa personer från skolan. Jag är oklar över om den rätten kan delegeras. Det har hänt att en representant för ett politiskt parti, ND, dömts för olaga intrång då denne efter upprepade uppmaningar inte lämnat skolans område.

Detta leder i sammanfattning till följande handlingsplan för skolor som får påhälsning av partier som kan tänkas bryta mot skolans värdegrund. Det är en handlingsplan som fungerar bra oavsett vem som kommer på besök, men är kanske lite i överkant för ett “vanligt” besök.

1. Eleverna informeras om att partiet ska komma på besök.
2. En, eller ännu hellre två, lärare avsätts för att “bevaka” besöker.
3. Partiet välkomnas av skolpersonal som klargör att skolans värdegrund gäller.
4. Partiet påbörjar sin verksamhet, bokbord eller vad det kan tänkas vara.
5. Vid varje yttrande som inte är i linje med skolans värdegrund och de värden som talas om i läroplanen, ingriper läraren och påtalar, helt neutralt, att det nyligen yttrade uttalandet strider mot skolans värdegrund.
6. Vid varje yttrande som kan tänkas bryta mot lagen ringer personal polis och påtalar att ett misstänkt brott håller på att genomföras. Det är rimligt att också anteckna vad som sägs. Säger inte partiets representant något som kan vara hets mot folkgrupp eller liknande är det troligt att representanten tröttnar på att läraren bryter in enligt punkt 5 och därvid uttalar saker som kan tolkas som hot. Polissamtal.
7. Om partiet yttrar saker som kan tänkas strida mot diskriminingslagen, eller utgöra annan kränkning, är skolan i sig skyldig att agera. Rektor, eller möjligen en person som rektor delegerat ansvar till, kan då uppmana partiets representanter att lämna skolans område. Om de inte gör det är det då att klassa som olaga intrång, varvid också polisen tillkallas.

Ovanstående är ett sätt för skolans personal att både följa lagen och motverka nazister, och andra antidemokratiska tendenser, i skolan.

Gällande elevers blockering av skolentréer så har jag inte analyserat frågan grundligt men kan inte hitta att eleverna därigenom begår lagbrott. Däremot bör, i enlighet med ovan, skolan då tillkalla ordningsmakten, mot eleverna, för att påtala att skolan inte kan hindra nazisterna, eller sd, från att komma in. Har skolan i det läget tur yttrar partiets representanter kränkande ord vilket måste leda till åtgärd från skolledningens sida. En typiskt sådan åtgärd är avvisning.

Någon som har en bättre strategi?

 

Under fredagskvällen kunde vi läsa i media (Metro) om att ett trettiotal Vänsterpartister hotas av att skrivas ut ur partiet.

Den angivna orsaken, som tillsänts medlemmarna via epost, är att de skrivit på en namninsamling för att ett nybildat parti, Örebropartiat (fb), ska få ställa upp i kommunvalet och att detta skulle vara uteslutningsgrundande som stödjande av annat parti.

Det här inlägget utgår från att de uppgifter som framkommit i media stämmer.

Jag tycker att det här är en interndemokratisk skandal.
Continue reading »

 

Med lite distans till Vänsterpartiets kongress, och efter DÅK och VAK, tänkte jag avge lite personliga reflektioner. Som ni märkt har jag inte för vana att kommentera interna möten men kongress och årskonferenser är offentliga enligt stadgan så här finns mer spelrum.

Kongressen var som kongresser är. Allt är stort och viktigt i nuet och sen har en glömt vad som blev resultatet till nästa votering. Rent personligt blev jag placerad på plats 28 på EU-parlamentslistan. Det är alltså möjligt att kryssa mig, som enda halläning på listan. Gör inte det. Rösta upppifrån. Däremot kom jag inte med i valberedningen som jag var nominerad (men inte föreslagen) till. Det blir säkert en jättebra valberedning ändå. Lite synd dock att V Halland enbart är representerade nationellt med en person i revisionen.

Två beslut reserverade jag mig mot under kongressen. Först beslutet att inte skriva in något om övervakningssamhället och FRA i valuttalandet. Ett dokument som ska ligga till grund för valplattform senare. Vi får hoppas på att det kommer med lite skrivningar om det då. För det är ett väldigt viktigt perspektiv som dessutom nämns som strategisk huvudlinje i partiprogrammet.

Det andra beslutet jag reserverade mig mot var det mot att inte bifalla överklagan av uteslutningen av Markus Allard. Såhär skrev jag:
Continue reading »

 

I fyra år har jag hållt första-maj-tal i Falkenberg. I Falkenberg brukar vi ha flera lokala talare som tar upp olika ämnen. Nu har jag lyckats få fram en film även på årets tal. Så här nedan kommer på video alla mina tal de senaste åren. De är inte professionellt filmade, det får ni stå ut med.

 

Jag vill i det här inlägget lyfta frågan om grundläggande fri- och rättigheter. I det här fallet rätten att inte övervakas. Sverige har de senaste åren krafigt utökat statens möjlighet att övervaka invånarna. Genom FRA-lagen, Ipred och datalagringsdirektivet har vi mer eller mindre avskaffat brevhemligheten. All vår elektroniska kommunikation kan övervakas och sociogram kan enkelt skapas. FRA:s avslöjade när koppling till USA:s NSA gör det hela än värre. Genom Swift förs alla våra banktransaktioner över till USA.
Om vi inte samlade in uppgifter så går det inte att skicka dem vidare. Uppgifter som inte finns går inte att missbruka. Det här är inte en sakfråga. Det är en grundläggade fråga som dessutom är en av Vänsterpartiets strategiska huvudfrågor enligt partiprogrammet.
Partiprogrammet avslutas nu med texten:

Surveillance_cameras

“Försvara grundläggande fri- och rättigheter!
Särskild terroristlagstiftning skall avvisas – våldsbrott skall lagföras inom ordinarie rättsramar. Principen om att människor skall anses oskyldiga tills motsatsen är bevisad måste lyftas fram som avgörande för ett fungerande rättsväsende. Politiskt motiverade organisationsförbud avvisas bestämt. Tortyrförbudet skall vara absolut och Sverige under inga omständigheter medverka till att människor riskerar att avvisas till tortyr eller annan omänsklig behandling. Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på praktisk och principiell grund. Växande övervakning och registrering skall motverkas. Utgångspunkten vid krav på nya register eller övervakningsmöjligheter måste vara att informationen riskerar att användas på ett felaktigt sätt. Onödiga eller föråldrade register bör upplösas och de registrerade underrättas. Det ska finnas ett effektivt, oberoende system för att kontrollera polis och militär, det vill säga de yrkesgrupper som har rätt att utöva våld.”

Det finns till kongressen två motioner på valuttalandet inför riksdagsvalet, bägge av mig. (Förutsatt att sökfunktionen fungerar som den ska, pdf-dokumentet verkar inte vara korrekt kodat.) Att vi inte tar upp centrala huvudlinjer i valuttalandet är inte bra. Det gör att frågor, och förhållningssätt, vi demokratiskt fastslagit som centrala inte ges uttrymme.

Att bifalla B59s första att-sats är en liten vinst. Den för in en mening: “Vi kommer riva upp de senaste årens integritetskränkande lagar som FRA-lagen.” i stycke nitton.

I övrigt har kongressen att bifalla motion B92. B92 vill återremittera hela dokumentet, då perspektivet från ovan saknas. Det står tydligt i brödtexten att det vore bättre om PS bakade in perspektivet i uttalandet. Men PS väljer att se på våra grundläggande rättigheter som en sakfråga. Skäms.

Jag kommer yrka för bifall på B92 och därmed en återremittering av hela dokumentet. Grundläggande fri- och rättigheter är inget vi kan prioritera bort.

 

Det är snart kongress. För att underlätta både för mig som ombud och för andra ombud brukar jag titta på föreslagna från valberedningen och se vilka motioner de ligger bakom. Det blir inte helt rättvisande då de som redan nu är valda till olika poster inte i lika hög grad behöver motionera om sina synpunkter. Vidare tas en del motioner av distrikt eller föreningar och då är det inte säkert att personen bakom finns namngiven, men det är ett försök att underlätta. Det kan allstå tolkas som att de som inte har några motioner i eget namn är bättre på att förankra sina åsikter, eller att de kommer från en mer välfungerande partiförening. I några fall kommer jag också att skriva om jag håller med i motionen, eller reservationen. Många beskrivningar av motionerna är förenklingar för att det ska vara lättare att komma ihåg vilken motion det är.

Formmässigt så har kopierat in listorna från dokumentet, söker på namnet i motionslistan och i svarslistan, för att se eventuella reservationer, och skriver vilka det är. Med reservation för fel. I nuläget är inte övriga kandidater till EU-listan med. Får se om jag orkar lägga till dem senare.
Continue reading »

 

Author: http://commons.wikimedia.org/wiki/User:JebulonVänsterpartiet har snart kongress och då är det massor av motioner som ska behandlas. I det här inlägget tänkte jag föra lite debatt kring de motioner som kommit in kring stadgarna. Alla orginaltexter som hänvisas till finns på Vänsterpartiets kongressida

Det som förs fram är mina åsikter innan kongressen. Det är möjligt att debatten på kongressen får mig att ändra mig. Totalt rör det sig om 34 motioner. De flesta kommenteras kort och några får en längre kommentar.

D1 Om att minska partistyrelsens (PS) storlek. Här vill jag istället bifalla motionen. Jag tror att om PS storlek minskar kommer PS kollektiva ledarskap att bli tydligare.

D2, D3, D4, D5 vill alla ha två ordförande i V. Det är jag mot och kommer således rösta för PS avslagsyrkande. Samtidigt skriver dock PS att det finns en praxis som gör gällande att det är ok att ha två ordförande på lokalförenings- och distriktsnivå. Jag menar att stadgarna inte alls gör gällande att det ska vara tillåtet och kommer inför nästa kongressen, om jag minns, lägga en motion om att förtydliga stadgan på den punkten.

D6, D7, D8 vill på ett eller annat sätt avslå eller bordlägga förslaget om att ändra kongresstrukturen som PS lagt. Jag tror på det nya systemet. Samtidigt är jag medveten om att det är en stor förändring som inte har diksuterats mycket inom partiet. Jag kommer därför att rösta för reservationen av Ana Rubin, Martina Nilsson och Henrik Holmqvist Dinamarca om bifall på D7 som vill ha tid för eftertanke och utredning samt att förslaget bordläggs till kongress 2016. Det innebär dessutom inget tidsmässigt hinder för organisationen. Det enda som påverkas är att valberedningen eventuellt måste lägga ett förslag anpassat för 2 år och ett för 4 år vid nästa kongress.

D9, D10. PS argumentation håller. Likaså D11, D12, D13 och D14. Särskilt om stadgeändringar bordläggs till nästa kongress.

D15 är däremot viktig. Det är en av de stadgemotioner jag varit med om att lägga. Det handlar om alkoholfri verksamhet inom partiet. Här är PS helt ute och cyklar. Det finns en reservation från Rossana Dinamarca och Ida Legnemark.
PS menar att det vore en alltför restriktiv hållning kring alkohol att inte sälja alkohol i samband med fester efter en DÅK eller att det ska vara otillåtet att ha en debatt på en pub där det säljs öl. De menar också att alkoholfrihet skulle vara svårt att upprätthålla.
Jag menar att PS inte svarat på vad som anförs i motionen. Vi kan som parti inte ha koll på alla medlemmars alkoholhistoria. Vi kan inte veta vilka som har haft alkoholproblem tidigare, eller som har det i nutid. Vi kan inte veta vilka som väljer att inte närvara vid en aktivitet för att det kommer att finnas alkohol där.
Allt annat än ett totalt alkoholförbud för partiets verksamhet är en alltför liberal hållning. Nykterhet ska inte vara ett krav för medlemsskap eller uppdrag, däremot ska aldig partiorganisationen uppmana till drickande eller ordna tillställningar där det dricks. Lite samma hållning som religion.

PS skriver också att ett alkoholförbud skulle vara svårt att upprätthålla. Vad säger att en dylik stadga skulle vara svårare att upprätthålla än andra. Vi har kongressbeslut på att partiets verksamhet ska ha vegetariskt som standard. Det är inte en stadga men följs ändå hyfsat. Ett stadgeförbud är hårdare. Att servera, dricka, bjuda på, se till att det till försäljning finns, eller på annat sätt tillgängliggöra, alkohol är då att anses som stadgebrott och något som allvarligt skadar partiet och grund för uteslutning.
Alkonormen ska motverkas. Bifall motion D15.

D16 lyfter en fråga jag tidigare blivit övertygad om riktigheten av. Det bör inte vara mötesordförande som har avgörande röst utan, om någon, ordförande i den instans som har möte. Lokalföreningsordförande i lokalförening etc. BIfall D16.

D17 är inne på en viktig fråga men missar i min mening målet. PS argumentation håller. Däremot kan man fundera på att man inte ska kunna vara anställd av en styrelse en sitter i. Men en sådan motion lämnade vi inte in i år.

D18. Jag har rätt, det har PS insett. Bifall.

D19 rör dubbla medlemsskap. Det kan man ha om man är medlem i både en branschförening och en geografisk förening. Jag menar att om man ska ha en dylik ordning, vilket vi nu bestämt, så ska inte medlemsskapet begränsas. Inflytande på exv kommunpolitik ska inte minskas för att man är aktiv på sin arbetsplats. PS förslag gör det inte tydligare utan kvarhåller att en bara får rösta i en förening och dessutom att en bara får kandidera till vissa poster i en av föreningarna. Jag vill bifalla första att-satsen i motionen och avslå såväl PS svar som den andra att-satsen.

D20. Heja PS.

D21. En stadgebugg till, jag ser inte att PS ändring inte duger.

D22. Heja VSF. Vill minnas att vi hade en dylik motion för några kongresser sedan som inte gick igenom. Bra att den nu föreslås gå igenom.

D23. Ps svar håller.

D24 är en motion som jag ligger bakom. Den handlar om att kongressombudsmandaten ska fördelas annorlunda mellan distrikten. PS vill avslå.
Det är möjligt att PS har rätt, jag är inte övertygad, med nuvarande system för kongressombudsval ger det en skum situation. Viktigt är dock slutet på PS svar: “Partistyrelsen menar att det är en viktig demokratisk princip att allas röster är i princip lika mycket värda. Medlemmarnas inflytande i partiet ska inte vara beroende av om man är medlem i ett litet eller ett stort distrikt.” Minns den när vi kommer till D29.

D25, D26, D27, D28. Kring D25 och några följande motioner har det inkommit en rättelse kring att PS hänvisar till en felaktig stadgeparagraf. Alla berör kongressombudsvalet och hur det ska gå till. PS föreslår att PS ska få i uppgift att se över valordningen för val om kongressombud. Det uppdraget har de varje kongressperiod då de inför varje kongress ska anta en valordning. Jag har tidigare kritiserat valordningen på exv posten kongressombudsvalsordningsformalia.
Motionerna D25–27 föreslår olika stadgeformuleringar kring hur det hela kan lösas. D28 att PS ska återkomma med stadgeformulering till nästa kongress.
Jag vill bifall D29 och därför inte skriva in något av förslagen från D25–27. Däremot är det bra med en utredning varvid PS svar är rimligt, och likasa D28 om att PS ska föreslå stadgeskrivning om valordning. Det är inte rimligt att en så viktig organisatorisk fråga ligger i PS händer. Det ger möjlighet till “kuppande”, något som bör undvikas. PS svar till D28 är också felaktigt och inte rättat.

Sen kommer vi till den fantastiska D29. Den är skriven av mig och andra har skrivit på. Kom nu ihåg att PS har föreslagit att man ska utreda valordningen och att man tidigare sagt: “Partistyrelsen menar att det är en viktig demokratisk princip att allas röster är i princip lika mycket värda. Medlemmarnas inflytande i partiet ska inte vara beroende av om man är medlem i ett litet eller ett stort distrikt.”
Motionen vill att PS ska undersöka ett annat namngivet valsystem för kongressombudsval och om PS finner det bra återkomma med förslag på ändring av kongressombudsvalssystemet.
I grund borde det inte vara konstigt att PS svarar, vi har ändå tänkt att göra en utredning så vi kan titta på det här också. Det har de inte valt att göra, istället har de svarat på ett sätt jag inte finner nöjaktigt. Den här motionen är viktig för mig så jag tänker gå genom PS svar ordentligt.
Med risk att verka småaktig, men redan i första meningen i svaret missleder PS kongressombuden då missar den viktiga detaljen att det bara är om PS finner lämpligt som förslag ska läggas.
Sen skriver PS att motionen avslogs, i annan form, förra kongressen. Det är sant, men det är irrelevant. Motionen diskuterades inte på kongressen. Den utreddes inte utan gavs ett ungefär lika dåligt svar som i år. Att den då avslogs är inte konstigt.
Därefter håller PS med om att nuvarande system har problem. Man håller med om att de risker som påpekas i motionen finns men säger sig veta att de riskerna inte inträffat. Vad de bygger det på framgår inte. Vi kan inte veta om stora minoriteter inte representerats på kongress.
Jag håller med PS om att det, mig veterligen, inte finns tydliga fraktioner eller block kring åsiktsskillnader, men det finns för alla extra viktiga åsikter eller uppfattningar som gör att de hellre ser andra som ombud.
PS skriver sedan att vi påtalat de problem som är länkade i inlägget ovan. På detta ger man i övrigt ingen kommentar mer än att man tagit fram ett nytt system för två år sedan som ska undvika de problem som vi påtalat är problem med det nuvarande “nya” systemet.
Sen kommer den kanske galnaste delen av PS svar. PS skriver att man en gång funderade över Borda Count-systemet för kongressombudsval. Det är lite som att säga: “Jasså ni vill ersätta kapitalismen med socialism, nåja, vi funderade på att ersätta kapitalismen med fascism men folk protesterade så vi lät bli.” Borda är inte i närheten av STV.
PS avslutar med att säga, “jo vi kanske borde se över det här, det har vi föreslagit i andra svar, därför avslår vi den här.”
Det är inte en besvarad, som i korthet hade betytt: “ok då, vi kollar väl på det här när vi ändå gör utvärderingen”. Istället är det ett avslag. Vi kommer att utreda, men vi kommer på inga villkor att titta åt det håll du pekar. Det är fegt.
Vi har ett trasigt system, jag ett förslag på en lösning som är bra och enkel och dessutom mer demokratisk. Då får vi åtminstone titta på det.
Ni kommer ihåg vad PS svarade innan: “Partistyrelsen menar att det är en viktig demokratisk princip att allas röster är i princip lika mycket värda. Medlemmarnas inflytande i partiet ska inte vara beroende av om man är medlem i ett litet eller ett stort distrikt.”
I nuläget har man olika inflytande om man tillhör ett stort eller litet distrikt. 100 medlemmar i Halland, med liknande åsikter, ger 4 ombud på kongressen. 100 medlemmar i Stockholm ger inga ombud alls. Så vill en få in nya idéer har man större möjligheter i ett litet distrikt. Antalet röster varje medlem har varierar utifrån hur många medlemmar distriktet har. Jag vill att varje medlem ska ha en röst. För att motverka skumma konsekvenser av att bara köra “rösta på en och flest röster blir vald” så finns det bra system. Använd dem!

På D30 är PS för mesig. Bifall på reservationen. Den är bättre.

D31, D32 håller PS svar.

D33 är lite spännande. Den berör att PS ska utreda hur vi ska välja på ett vettigt sätt gällande könskvotering. Det kan bli ett spännande arbete. I första läsningen satte jag avslag på den här, i andra läsningen bifall. Jag vet inte varför jag ändrat mig men det har jag. Om inte annat kan PS tvingas diskutera en modifierad variant av Schulze-metoden som jag tror är lämplig vid vallistesammansättning och som valberedningen i V Halland använda vid provvalet.

Slutligen D34. PS håller.

 

Idag hade jag en insändare inne i Hallands nyheter, den lokala dagspressen. Insändaren var ett svar på en insändare av två Sverigedemokrater.
Mitt svar på Hn:s webb.
SD:s insändare

Rasister är dåligt för det trygga samhället
Svar till Erik Hellsborn och Gejbert Strömdahl (EHGS) i HN 20131127

Ett samhälle där invånarna litar på varandra och där sammanhållningen är stark är önskvärt. Det är ett samhälle där folk samarbetar och hjälps åt och känner trygghet. EHGS hävdar att ett sammanhållningen minskar i ett mångkulturellt samhälle. De hänvisar till en studie från Michigan State University.

Jag har letat efter studien. Jag har inte hittat den, möjligen skulle det vara lättare om de nämnde titel eller upphovsman. Jag har däremot tittat EHGS:s övriga referenser och ser att verkligheten inte stämmer överens med EHGS:s insändare.

Alberto Alesina, som mycket riktigt forskat på vad som gör att samhällen över tid har mindre sammanhållning placerar mångkultur först på fjärde plats tillsammans med ekonomisk ojämlikhet. Han är också tydlig med att det främst är personer som är mot etniskt mångfald som bidrar till det.

Däremot har EHGS rätt i en sak. Ett samhälle där alla delar samma värderingar och traditioner är ett samhälle där sammanhållningen är stor. Åtminstone för de som passar in i normen. För de som inte passar in det inte lika bra.

SD och EHGS säger att de vill bygga ett tryggt samhälle. Det blir inte tryggt för de som inte får vara en del av det. Istället för att så split och ställa grupp mot grupp vore det bättre att lyssna på forskningen de refererar till. Se till att alla ges ekonomisk trygghet, se till att verka för ekonomisk jämlikhet och slutligen, se till att minska rasismen i samhället, en av de viktigaste orsakerna till otrygghet och brist på tillit.

Jesper Berglund
tf Ordförande V Halland

Jesper Berglund Suffusion theme by Sayontan Sinha